Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer og beredskap på Balder

Tilsyn: I perioden 20.-22.4.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Telenor Radioinspeksjonen Maritim Radio, (Telenor) tilsyn innenfor beredskap og radio- og telekommunikasjon på ExxonMobils innretning Balder.


Tilsynet dekket fagområdene beredskap (organisering, kompetanse og utstyr) og radio- og telekommunikasjonssystemer. Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen (Telenor) deltok i gjennomføringen som Ptils faglige bistand innen området radio- og telekommunikasjon.

Telenor har utarbeidet en egen rapport etter tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet
Oppfølging av rettighetshavernes styring av beredskap, inkludert sikkerhets- og nødkommunikasjon, er prioritert av Ptil som et ledd i tilsynsaktiviteter rettet mot styring av sikkerhetskritiske sider ved daglig drift på innretningene.

Balder (source: Esso)

ExxonMobil og innretningen Balder (foto) ble valgt ut som tilsynsobjekt for dette tilsynet ut fra en samlet risikovurdering, og fordi denne tilsynsaktiviteten opprinnelig var utsatt fra 2008.

Når det gjelder radio- og telekommunikasjon, baseres tilsynet på Innretningsforskriften § 17 og § 18 om kommunikasjonssystemer og utstyr. Videre legges Aktivitetsforskriften § 19, § 21, § 42, § 44 og § 71 om henholdsvis kompetanse, trening og øvelser, vedlikehold og kommunikasjon til grunn.

Den delen av tilsynet som er rettet mot beredskap er basert på Aktivitetsforskriften §§ 19–21 om kompetanse, opplæring, trening og øvelser. Videre legges til grunn Aktivitetsforskriftens §§ 64-67 om beredskapsetablering, beredskapsressurser og organisering.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere om ExxonMobil ivaretar styringen av beredskapsorganisasjon, kompetanse og beredskapsoppgaver i henhold til relevant regelverk.

Vi rettet også oppmerksomhet mot selskapets håndtering av den pågående livbåtsaken i regi av OLF og Rederiforbundet. Likeledes fulgte tilsynsteamet opp feltberedskapskonseptet fordi vi under tilsyn på Jotun A 21.–23.8.2007 avdekket mangelfull kjennskap til bruk av og samtrening/øving av felles ressurser i feltberedskapen.
  
Tilsynet rettet mot radio og telekommunikasjon tok sikte på å verifisere om installasjon og drift av radio- og kommunikasjonssystemene om bord på Balder er overensstemmende med relevante forskrifter og utføres i henhold til disse forskriftene.

Det ble under tilsynet lagt vekt på å verifisere innholdet i beredskapsplanen for Balder og den dokumentasjon som var sendt Ptil på forhånd. Likeledes ble det fokusert på om krav til sikkerhets- og nødkommunikasjon, fellesløsninger, funksjon og uavhengighet mht kommunikasjonsutstyr.

Resultat av tilsynet
Innen området radio- og telekommunikasjon er det påpekt et avvik i forhold til forskrift om kontinentalsokkelflyging. I tillegg ble noen forbedringspunkter tatt opp under avslutnings-møtet. Disse observasjonene fremgår i Telenors rapport.

Innen området beredskap observerte tilsynsteamet flere forhold med potensial for forbedring. I hovedsak er forbedringspunktene knyttet til funksjoner i beredskapsorganisasjonen og kontinuerlig forbedring. Disse forholdene omtales nærmere i punkt 5 i denne rapporten.

Under tilsynet ble det gjennomført en ”Mann over Bord”-øvelse med mønstring av MOB-båtmannskap. Mannskapet gjennomførte øvelsen godt innenfor den tidsfrist retningslinjen gir for denne aktiviteten.

Vi observerte også en beredskapsøvelse fra kontrollrom og skadested relatert til et scenario med eksplosjon/brann. Denne øvelsen ble gjennomført på en god måte av beredskapsledelse og innsatslag.

Under tilsynet foretok Ptils representanter en befaringsrunde sammen med vedlikeholdsleder og ExxonMobils representant fra landorganisasjonen for å verifisere beredskapsutstyr, merking og evakueringsveier. Vi observerte under befaringen en del løse gjenstander og behov for oppmaling av evakueringsveier noen steder.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |