Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjoner på Kvitebjørn

Etter avtale med Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte Telenor, Radioinspeksjonen, et tilsyn rettet mot radio- og telekommunikasjonssystemer på Kvitebjørn innretningen i tiden 11. — 13. mai 2004. Rapporten er basert på Telenors kommentarer og observasjoner fra tilsynsoppgaven.


Bakgrunn for tilsynet
Petroleumstilsynet har inngått kontrakt med Telenor om faglig bistand innen fagområdet radio- og telekommunikasjonssystemer.
På bakgrunn av at Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet yter Telenor bistand til dette innen fagområdet radio/tele.

For å bidra til dette målet er et av de prioriterte oppfølgingsområdene for Telenor i 2004 å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet med hensyn til radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningene og følger opp samspillet mellom menneske
— teknologi i HMS kritiske systemer og operasjoner

Formål med tilsynet
På bakgrunn av at det ikke er gjennomført tilsyn innen radio- og telekommunikasjonssystemer på Kvitebjørn siden den kom ut på feltet (mai 2003), ble blant annet denne innretningen valgt for å verifisere at operatøren hadde ivaretatt de ovennevnte tekniske og operasjonelle forhold innen radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen.

Resultat av tilsynet
Tilsynsaktiviteten viste at Kvitebjørn-organisasjonen har rimelig god kontroll med den tekniske tilstanden innen radio/tele, selv om vedlikeholdsprogrammet ikke er helt på plass enda. Det arbeides med å overføre samme vedlikeholdsprogram som på Troll A plattformen.

Det er foreløpig egen teleingeniør om bord som tar seg av vedlikehold av teletekniske installasjoner, men fra høsten er det planlagt at instrumentavdelingen skal ta over 1. linjes vedlikehold. Det pågår i den forbindelse oppgradering/modifikasjoner av teleteknisk utstyr for å lette ettersynet.

Det ble funnet noen mindre mangler med radioutstyret, blant annet svakheter med kabeltilkoblinger på VHF stasjonene. Det er imidlertid planlagt utskifting av VHF radioutstyr til et annet merke som er standard på Statoil plattformer.


I følge personellplanene, er en operatør (P1) i kontrollrommet utpekt som kommunikasjonsansvarlig om bord. I følge beredskapsplanene for Kvitebjørn skal den som er utpekt som kommunikasjonsansvarlig kunne ivareta kommunikasjon med helikopter i definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU'er). Kommunikasjonstrening, inkludert kjennskap til bruk av det aktuelle radioutstyret for helikopterkommunikasjon, er imidlertid ikke gjennomført, jf. aktivitetsforskriftens § 19 om kompetanse som tilsier at den kommunikasjonsansvarlige personen bør ha kjennskap til bl.a. helikopterkommunikasjon.


Trening og øvelse med hensyn til bruk av radioutstyr (GMDSS) for beredskapsformål er ikke konsekvent gjennomført, jf. § 21 om trening og øvelse i Aktivitetsforskriften (pkt. b) som tilsier at de som har beredskapsfunksjoner bør trene på sine beredskapsoppgaver minst en gang i oppholdsperioden.

Statoil har søkt om å få erstatte VHF DSC i helitårnet (HTCC) med en ordinær VHF. Isteden vil det bli to likeverdige VHF stasjoner i SKR. Innretningsforskriftens § 18 om kommunikasjonsutstyr, tilsier at det bør være to uavhengige faste VHF DSC stasjoner. Intensjonen er at disse plasseres på to forskjellige steder for å hindre at en enkeltulykke på innretningen skal sette begge ut av funksjon.

Statoil bør vurdere flytting av en av VHF stasjonene for å oppnå dette. VHF stasjonen i SKR bør imidlertid være en duplex stasjon for bedre samtalekvalitet i tilfelle VHF kommunikasjon med land blir nødvendig.


Kvitebjørn har for øvrig kommunikasjon til land over fiberkabel via Troll A til Kollsnes, samt radiolink til Veslefrikk og til Gullfaks A og fra disse og inn på Statoils nettverk.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret