Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektstyring inkludert endringsstyring i rettighetshavergruppen for Snorre.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte ein tilsynsaktivitet med prosjektstyring, inkludert endringsstyring i rettighetshavergruppen for Snorre. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av eit møte med Statoil 29. april 2011og eit møte med rettighetshavargruppa 13. september 2011.


Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er at det i rettighetshavergruppen for Snorre har vore, og er planlagt framover, mange typar av prosjekt som kvar for seg har ført til / vil føre til endringar på innretningane og som kan medføre eit endra risikobilete.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å få ei oversikt over Statoil og rettighetshavargruppa si prosjektstyring og styring av endringar og korleis ein gjennom dette sikrar at krav til helse, miljø og sikkerheit blir ivareteke. Vi ville og danne oss eit bilete over korleis rettighetshavargruppa er ein del av dette.

Resultat
Vi har ikkje påvist avvik eller forbedringspunktar som del av denne aktiviteten.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77