Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av systemer for teknisk sikkerhet i Skarvprosjektet

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 20.-21.5.2008 tilsyn med BP Norge AS (BP) sin prosjektering av systemer for teknisk sikkerhet i Skarvprosjektet. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Under tilsynet ble det lagt spesiell vekt på følgende områder:

  • Sikkerhetsstrategier og designlaster.
  • Brannbekjempelse.
  • Passiv brannbeskyttelse.
  • Instrumenterte sikkerhetssystemer. Nødavstenging, brann- og gassdeteksjon.
  • Prosessikring. Trykkavlasting.
  • Nødkraft.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å bekrefte at BP ved prosjekteringen av Skarvinnretningen ivaretar kravene i regelverket innen området som er omfattet av aktiviteten.

Resultat av tilsynet
Det generelle inntrykket er at det er så langt gjort et grundig og godt arbeid ved prosjekteringen av Skarvinnretningen.

Det ble ikke registrert noen avvik fra regelverket. Vi identifiserte imidlertid fem forhold med potensial til forbedring.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |