Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av bærende konstruksjoner og maritime systemer på Skarv – dreieskive og forankringssystem

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 10.-11. september 2008 tilsyn med BP hos Single Buoy Moorings (SBM) i Monaco. Tilsynet var knyttet til prosjektering av dreieskiven (engelsk: ”turret”) og forankringssystemet til BP Norge AS sin flytende produksjonsinnretning ”FPSO Skarv” som skal brukes på Skarvfeltet utenfor Nordland.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. En god ivaretakelse av bærende konstruksjoner og maritime systemer er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at BP ved prosjekteringen av Skarvinnretningen ivaretar kravene i regelverket innen området som er omfattet av tilsynet.

Resultat av tilsynet
Vårt generelle inntrykk er at det så langt er gjort et grundig og godt arbeid ved prosjekteringen av dreieskiven og forankringssystemet på Skarv. Det ble ikke påvist avvik fra regelverket. Vi har imidlertid identifisert fem forhold met potensial til forbedring knyttet til bruk av sjekklister, versjonskontroll av programvare, grenseflateforespørsler og analyser.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |