Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av bærende konstruksjoner for Skarv

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med BP Norge AS (BP) hos Samsung Heavy Industries i Geoje i Sør-Korea 14. og 15. august 2008. Tilsynet var knyttet til prosjektering av bærende konstruksjoner, lossesystemet og til maritime systemer. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet. Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet.

En god ivaretakelse av bærende konstruksjoner og maritime systemer er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at BP ved prosjekteringen av Skarvinnretningen ivaretar kravene i regelverket innen området som er omfattet av aktiviteten.

Resultat av tilsynet
Det generelle inntrykket er at det så langt er gjort et grundig og godt arbeid ved prosjekteringen av skroget på Skarv. Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.

Vi har imidlertid identifisert åtte forhold med potensial til forbedring knyttet til oppfølging av programvareleverandør, valg av stålmaterialer i skroget, bruk av sjekklister ved kontroll av analyser, oppfølging av tilsyn, tilsynsplaner mot prosjekteringen av Skarv, høyden på kanten omkring losseområdet for å hindre forurensing og en ufullstendig spesifikasjon.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |