Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av Alvheim - teknisk sikkerhet

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 11.-12. mai 2005 tilsyn med prosjektering og fabrikasjon av Alvheim. Aktiviteten rettet seg mot fagområdet teknisk sikkerhet, og fokuserte spesielt på passiv brannbeskyttelse, brannskiller, brannbekjempelsessystemer og eksplosjonssikring. Vi registrerte i tilsynet ikke forhold av alvorlig karakter i kategorien avvik.


Bakgrunn for tilsynet

Marathon fikk 4.10.2004 godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av Alvheim. Alvheim vil bygge om et eksisterende skip. Prosessanlegget om bord vil prosjekteres og bygges av Vetco Aibel. Denne prosjekteringen foregår for tiden og hovedvekten av tilsynet ble benyttet til denne delen av prosjektet.

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å verifisere at Alvheim prosjekteres i samsvar med bestemmelser i Petroleumsregelverket.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført som planlagt, med god tilrettelegging av Marathon på de tema som ble verifisert. Tilsynet må ses i sammenheng med andre tilsyn innen prosjektering av Alvheim og evt videre oppfølging av Alvheim i fabrikasjon.

Hovedinntrykket vårt er at prosjektet tilfredsstiller de krav som regelverket stiller til analyser og studier til tross for at noen fortsatt gjenstår. Prosjektet har utført og vil utføre analyser for å redusere risikoen ytterligere.

Vi registrerte i tilsynet ikke forhold av alvorlig karakter i kategorien avvik, men gjorde en del observasjoner i kategorien forbedringspotensial.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss