Gå til hovedinnhold

Tilsyn med produksjonsanlegget på Jotun A

I perioden 15.4.-4.5.2005 førte vi tilsyn med ExxonMobils ivaretakelse av tekniske og operasjonelle barrierer i produksjonsanlegget på Jotun A. Hovedinntrykket vårt er at Jotun A har god teknisk tilstand og at anlegget er velholdt.


Tilsynet ble innledet med et møte med landorganisasjonen 15. april. Videre ble det ført tilsyn offshore på Jotun A 27.-29. april. Avslutningsvis ble hovedpunktene fra oppsummeringen offshore presentert for feltsjefen på land 4. mai.

Bakgrunn for tilsynet

I de senere årene har det vært en del uønskede hendelser med stort ulykkespotensial som en følge av mangler i planlegging og ved utføring av arbeidsoppgaver. En del av de sentrale operasjonelle barrierene har sviktet.

Vi ønsket å få vurdert hvordan ExxonMobil har kontroll med de tekniske og operasjonelle barrierene og å se om de har gode systemer og rutiner som kan overføres til andre.

Den 1.7.2002 sendte vi et brev til næringen hvor vi etterspurte hvordan barrierekravene i det nye regelverket ble fulgt opp. Brevet utgjorde deler av underlagsmaterialet i denne tilsynsoppgaven.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få innsyn i hvordan ExxonMobil identifiserer behov for, etablerer, vedlikeholder og videreutvikler de barrierene som er nødvendig for å ivareta et akseptabelt sikkerhetsnivå ved drift og vedlikehold av produksjonsanlegget på Jotun.

Det var blant annet et mål å vurdere om ExxonMobils oppfølging av de tekniske og operasjonelle barrierene er i henhold til regelverket. I tillegg var det et mål å øke den generelle forståelsen av barrierebegrepet.

Med tekniske barrierer menes her innebygd sikkerhet og tekniske sikkerhetssystemer for nødavstenging og brann- og gassdeteksjon, brannslokkingssystemer, nødkraft, osv.

Med operasjonelle barrierer menes systemene for vedlikeholdsadministrasjon og arbeidstillatelser, kompetanse, rutiner for avblending og isolering, opprettholdelse av korrekte driftsdokumenter, SJA-rutiner og førjobbsamtaler, inhibiteringslogger, osv.

Det var også et mål å se på hvordan anlegget opereres i forhold til designkriterier, og om sikkerhetsmessige forutsetninger fra design er videreført til driftsfasen. Som en del av styringssløyfen ble det også sett på hvordan forbedringstiltak ble identifisert og implementert, for eksempel i forbindelse med uønskede hendelser samt drift og vedlikehold.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført som planlagt, med god tilrettelegging av ExxonMobil. Samtalene og verifikasjonene ble gjennomført på en åpen og god måte. Hovedinntrykket vårt er at Jotun A har god teknisk tilstand og at anlegget er velholdt. Enkelte tekniske utfordringer ble likevel registrert, slik som korrosjon under isolasjon.

Vi har også noen anmerkninger til de operasjonelle barrierene.

Vi registrerte ikke forhold av alvorlig karakter i kategorien avvik, men gjorde en del observasjoner i kategorien forbedringspotensial.

Om Jotun

Jotun (fotokilde: B. Holter)

Jotunfeltet ble påvist i 1994-1995 og er lokalisert 165 km vest for Haugesund. Feltet er bygget ut med produksjonsinnretningen Jotun A (produksjonsskip) og en normalt ubemannet brønnhodeinnretning (Jotun B).

Innretningene er knyttet sammen med rørledninger for olje- og gassproduksjon og vanninjeksjon. Oljen blir transportert med skytteltankere, gassen blir eksportert ved hjelp av en rørledning fra Jotun til Statpipe. Fra 2004 har Jotun fått olje og gass fra Balder for prosessering og videre transport.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss