Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Port Rigmar i forbindelse med søknad om SUT

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 29.-30.8.2007 og 5.-6.9.2007 med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir), tilsyn med boliginnretningen Port Rigmar. Tilsynet omfattet fagområdene vedlikeholdsstyring, arbeidsmiljø, elektro, prosess- og sikringssystemer, maritime systemer, konstruksjoner og beredskap.


Innretningen lå ved verftet Keppel Verolme i Rozenburg i Holland (lenke) for nødvendig vedlikehold, modifikasjoner og oppgradering.

Bakgrunn for tilsynet
Port Rigmar (bildet) er en oppjekkbar boliginnretning. Innretningen ble bygget i 1979 som boreinnretning og senere i 1991/92 ble den ombygd til boliginnretning.

Innretningen er registrert på Bahamas og er sertifisert hos Det Norske Veritas. Polycrest AS (Polycrest) har søkt om (SUT) for innretningen. Etter verkstedsopphold er planen at innretningen skal til norsk sokkel for ConocoPhillips.

Port Rigmar (kilde: AWILCO Offshore)

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til vedlikeholdsstyring, arbeidsmiljø, elektro, prosess- og sikringssystemer, maritime systemer, konstruksjoner og beredskap var i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknaden, samt informasjon mottatt fra Polycrest og prosjektlaget ved verftet.

Resultat fra tilsynet
Ptil har under tilsynet fått et positivt inntrykk av Polycrest sin oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

Som del av prosessen knyttet til SUT søknaden har Polycrest gjennomført flere kartlegginger av arbeidsmiljøforhold. Selskapet arbeider målrettet med å korrigere identifiserte avvik og mangler.

Under tilsynet identifiserte vi enkelte nye avvik fra regelverkskrav. Disse var i hovedsak knyttet til manglende risikokartlegging for bruk av kjemikalier, kartlegging av støydoser for utsatte personellgrupper og manglende kartlegging av innemiljø- og ventilasjonsforhold.

Videre fant vi avvik knyttet til mangelfulle ventilasjonsforhold, manglende støyskilting, forhold knyttet til atkomstveier og siktforhold fra dekkskranene.

Innen området elektro- og sikringssystemer har vi funnet nye avvik relatert til fjernoperering av brannpumpesystemene og i til brannslukking på helikopterdekket.

For nytt utstyr som installeres utestår noe arbeid i forbindelse med fremskaffelse av nødvendig dokumentasjon, og tilfredsstillende opplæring på nytt utstyr er ikke gjennomført for alle.

Resultatet innen vedlikeholdsstyring viste at det fortsatt er utestående arbeid før systemet er i henhold til regelverkets krav.

Vi identifiserte mangler ved merking (tagging) av utstyr, vurdering av kritikalitet og vedlikeholdseffektivitet. I tillegg til dette fikk vi opplyst at det er behov for intern opplæring innen vedlikeholdsplanleggingssystemet Star, revisjon 3.0.

Det ble også identifisert ett forbedringspunkt relatert til kompetanse og ressurser innenfor vedlikehold ved Polycrest sin landorganisasjon.

Innretningen var etter vårt skjønn holdt i god stand med hensyn til konstruksjoner. Det var likevel en god del korrosjon i bunnplaten på innretningen. Deler av bunnen var skiftet før vi kom. Det ble også utført forsterkningsarbeid av leggene for å gjøre den bedre rustet til bruk. Det var noe dokumentasjon som ikke ble funnet, og noe som ikke var ferdigstilt.

Innen området kran og løft blir det gjennomført fornyelser og ombygginger, hovedsakelig ved installasjon av to nye kraner og utvidet lagringsdekk.

Det ble under tilsynet avdekket avvik som mangler i løftemanual og ufullstendige prosedyrer for operasjon av kranene. I tillegg er det avdekket avvik i utformingen av lagerdekk som ikke har tatt hensyn, i den grad det er mulig, å tilrettelegge for sikre løfteoperasjoner.

Innen området beredskap, redning og helikopterdekk ble det ikke avdekket alvorlige avvik under tilsynet.

Vi identifiserte avvik innen beskrivelse og oppfølging av ytelseskrav til beredskap, merking og skilting, utrustning av livbåt og vedlikeholdstesting av livbåtutsettingsarrangement. Videre identifiserte vi avvik på helikopterdekket med forankringspunkter for helikopter, innfesting av taunett og kantbelysning.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss