Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Petro-Canada - forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Petro-Canada Norge AS sine forberedelser til leteboring på norsk sokkel. Det ble ikke registrert avvik fra regelverket, men identifisert flere forbedringspunkt.


Hensikten med aktiviteten var å føre tilsyn med Petro-Canada Norge AS (Petro-Canada) sine forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 i utvinningstillatelse 375.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsynet i møte med selskapet og representanter for leverandører i PCN’ lokaler 23.9.2009. Selskapet presenterte i møtet sine aktiviteter i forbindelse med forberedelsene til boring av 34/4-11 brønnen med den flyttbare boreinnretningen Songa Delta.

Songa Delta (Kilde Songa Offshore)
Songa Delta (Kilde: Songa Offshore)

Petro-Canada er nå slått sammen med det kanadiske selskapet Suncor Energy. Selskapet borer sin første brønn høsten 2009 og har en neste brønn planlagt i 2010.

Denne tilsynsaktiviteten er en oppfølging av tidligere aktiviteter rettet mot selskapet Petro-Canada og deres forberedelser til første brønn på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målet med aktiviteten er å verifisere at Petro-Canada har gjennomført de nødvendige forberedelser for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i forberedelsene til boring av brønn 34/4-11.

Resultat
Ptil har i dette tilsynet prioritert å vurdere godheten til Petro-Canadas styringssystem i sammenheng med søknad om samtykke for denne aktiviteten. Personellkompetanse og kapasitet i selskapet og hos leverandørene er blant de vesentligste faktorene i forhold til styring av risiko- og beredskapsforhold. Det ble identifisert forhold som berørte følgende punkter:

 • Organisasjon og kompetanse
 • Kommunikasjon i beredskapssituasjoner
 • Kvalitet og omfang til utførte risikovurderinger
 • Operasjoner tett opp mot høyt trykk- og høy temperaturforhold
 • Samarbeid mellom leteboreaktørene ved høyt trykk- og høy temperaturbrønner
 • Samtykkesøknadens beskrivelse av helikoptertjenester

Det ble i tillegg registrert at erfaringsoverføring og kontinuitet var i henhold til etablert praksis mellom selskapene i forhold til bruken av den flyttbare boreinnretningen Songa Delta.

Det ble uttalt at samarbeidet fungerte som forventet og at det var et ekstra nært samarbeid med de øvrige rettighetshaverne i utvinningstillatelsen fordi brønnen ble ansett å være krevende. I denne forbindelse var det utført modifikasjoner på BOP-systemene på innretningen i forkant av aktivitetene.

Samtidig ble det i HMS-sammenheng påpekt enkelte utfordringer i forhold til vedlikehold av innretningen. I tillegg ble i denne tilsynsaktiviteten lagt vekt på de utfordringene som følger av spesifikke brønndata. Poretrykksprognosen for reservoarseksjonen i denne brønnen er tett opp mot høyt trykk- og høy temperaturforhold med de utfordringer dette medfører for operatør- og leverandørselskap.

Ingen avvik
Ptil har ikke registrert avvik fra regelverket i dette tilsynet.

De ble likevel identifisert flere forbedringspunkter. Disse omfatter organisasjon og kompetanse, beredskap, risikovurdering, høyt trykk- og høy temperaturforhold, operatørsamarbeid, helikoptertjenester og vedlikehold.

 • Organisasjon og kompetanse: Det er et forbedringspotensial i forhold til sammensetning og antall personer i boreavdelingen til Petro-Canada, sett i forhold til selskapets styring av aktiviteten og til kjennskap til rammeverk, herunder standarder, som brukes på norsk sokkel.
 • 2. og 3.linjes beredskapsorganisasjon: Det er behov for klargjøring av kommunikasjon mellom operatør og myndighetene i varslings- og beredskapssituasjoner.
 • Risikovurdering: Det er et forbedringspotensial i forbindelse med utførelsen av risikovurderinger i forkant av boreaktivitetene
 • Høyt trykk- og høy temperaturforhold (HTHT): Det er forbedringspotensial i forbindelse med samtykkesøknadens beskrivelse av behov for oppfølging av tredjeparts utstyr i en eventuell testefase.
 • Operatørsamarbeid: Det var et forbedringspotensial i forhold til sammensetningen av HTHT-kompetanse i samarbeidet med andre operatørselskap.
 • Helikoptertjenester: Det fremkom under tilsynsaktiviteten at samtykkesøknaden inneholdt informasjon vedrørende helikoptertjenester som ikke var korrekt.
 • Vedlikehold av boreinnretningen: Det ble opplyst at det ikke var utført aktiviteter for ivaretakelse av påse-ansvaret i forhold til påviste mangler i boreentreprenørens vedlikeholdssystem. Dette berører operatørens eget ansvar for aktiviteter i rigginntaksprosessen, også når inntak av flyttbar boreinnretning foretas i samarbeid med andre selskaper.

 

,
E-post: |