Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Petoro som rettighetshaver

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 27.4.2004 tilsyn med hvordan Petoro som rettighetshaver ivaretar sine plikter i henhold til HMS regelverket.


Tilsynet ble gjennomført som endagsmøte hos Petoro.

Bakgrunn for tilsynet
Rettighetshaverne skal i henhold til regelverket legge forholdene til rette for at operatørene skal kunne ivareta sitt ansvar for å drive forsvarlig og effektivt på området helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Alle rettighetshavere har plikt til å benytte seg av sin styringsrett som rettighetshaver og aktivt engasjere seg i det viktige arbeidet for å få til en positiv utvikling når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på den norske sokkelen. Rettighetshaverne har tradisjonelt ikke vært berørt av myndighetenes tilsynsaktiviteter i særlig grad.

Rettighetshaverne i en utvinningstillatelse er imidlertid ansvarlige for langsiktig planlegging og tildeling av midler i utvinningstillatelsen og derigjennom legger de klare føringer for innsatsen innenfor HMS.

Petroleumstilsynet (Ptil), tidligere Oljedirektoratet (OD) har informert om at man i større grad vil følge opp at rettighetshavere ivaretar sitt ansvar for HMS i de ulike utvinningstillatelser, både enkeltvis og som gruppe.

Som et ledd i denne oppfølgingen opprettet OD et tilsynsprosjekt våren 2002. Det er gjennomført en rekke tilsyn. Disse har vært rettet mot tre etablerte utvinningstillatelser, samt mot fire enkeltrettighetshavere. Hovedfokus i tilsynet var hvordan rettighetshaverne enkeltvis og rettighetshavergruppen ivaretar sine plikter.

Formålet med tilsynet
Aktiviteten skal fastslå i hvilken grad rettighetshaverne etterlever sin påse-plikt, gi et bilde av hvilken effekt utøvelse av plikten har, hvordan rettighetshaver utvikler styringssystem for å ivareta pliktene og peke på eventuelle forbedringsområder.

Resultat av tilsynet
Vi har et positivt inntrykk etter revisjonen hos Petoro. Selskapet har etablert et styringssystem hvor HMS er en integrert del. Petoro tar sin påse-plikt på alvor og har en aktiv og bevisst holdning til rollen som rettighetshaver (partner).

Petoros samlede kompetanse og kapasitet baserer seg i stor grad på egne ressurser og synes å være tilpasset selskapets portefølje av lisenser etter en bevisst prioritering. Der hvor selskapet ikke prioriterer egen ressursbruk anvendes forretningsavtaler med andre rettighetshavere.

Petoro har et bevisst forhold til HMS-kultur slik dette fremkommer i HMS-regelverket og kan vise til mange eksempler og tiltak hvor god HMS-tenkning er lagt til grunn.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret