Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Pertra - beredskapsøvelse

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 28.6.2007 tilsyn med Pertra AS (Pertra). Tilsynet var knyttet til gjennomføring av selskapets planlagte beredskapsøvelse og ble ført ved observasjon i Pertras beredskapssentral.


Pertra gjennomførte øvelsen som en del av forberedelsene til leteboring på utvinningstillatelse 337, blokk 15/12, ved bruk av innretningen Mærsk Giant.

Bakgrunn for tilsynet
I henhold til tildelingsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) skal Ptil legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og beredskap, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet og samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Videre er det et resultatmål for Ptil å følge opp at aktørene ivaretar sitt ansvar i styring av virksomheten. Beredskap utgjør sentrale deler av de tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Ptil ønsket å verifisere at Pertra kan håndtere en fare- og ulykkessituasjon i henhold til gjeldende beredskapsplaner, egne ytelseskrav og myndighetenes krav og forventninger, der 2. linje beredskap styres av AGR Ability Group/Drilling Production Technology (AGR/DPT) på Skøyen, mens Pertras 3.linje beredskap er lokalisert i Trondheim.

Resultat fra tilsynet
Etter øvelsen er det Ptils generelle oppfatning at Pertra håndterte øvelsens fare- og ulykkessituasjon i henhold til gjeldende beredskapsplaner, egne ytelseskrav og myndighetenes krav og forventninger.

Det var utarbeidet et realistisk øvelsesscenario som ledet beredskapsorganisasjonen gjennom de fem beredskapsfasene på en systematisk måte.

Pertra fokuserte under øvelsen på redning av personell og brønnsituasjonen. Dette er etter Ptils oppfatning fornuftige fokusområder.

Hendelsen var kollisjon/sammenstøt mellom forsyningsfartøy og innretning. Etter Ptils oppfatning ble det fra Pertras side i liten fokusert på denne hendelsen, de skader fartøy og innretning fikk og konsekvensen av disse skadene. Det ble heller ikke vurdert alternative scenario, for eksempel bevisste anslag, selv om det var et fartøy på kollisjonskurs og været var fint.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss