Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Pertra AS - inntak av rigg for boring

Den 8. september 2003 gjennomførte Oljedirektoratet tilsynet "Inntaksprosessen av rigg for boring av sidestegsbrønn på Varg". Aktiviteten ble gjennomført i Pertra's kontorer i Trondheim. Tilsynet ble utført som et systemtilsyn med intervjuer av enkeltpersoner etter forberedte spørsmålslister.


Pertra AS (Pertra) hadde satt få og overordnede krav til riggen, (kapasitet, SUT, sertifikater, og bruk av anerkjent leverandør) og kunne gjennomføre en svært forenklet evaluering.

Riggkontrakten beskriver sterke insentiv for å oppnå en brønn med god kvalitet samtidig som god sikkerhet og framdrift er ivaretatt.

Betalingsstrukturen er lagt opp etter dette og er svært forskjellig fra andre borekontrakter som har vært vanlig i norsk sektor.

Selskapets organisasjon sammen med entreprenøren og innleide konsulentselskaper er godt samkjørte og intervjuene avslørte få uoverensstemmelser.

Bakgrunn for tilsynet
Pertra er en helt ny type operatør på norsk sektor med en svært liten organisasjon. For OD er det av spesiell interesse å se på selskapet ifm kompetanse og kapasitet. Selskapet har gjennomført flere boreoperasjoner og har tatt inn rigg flere ganger siden oppstart. OD ønsket i den sammenheng å føre tilsyn med inntaksprosessen av riggen. Pertra vil for denne boringen benytte seg av spesielle insentivavtaler mot Maersk Contractors Norge AS (Maersk) og Halliburton. Hovedtrekkene er en engangsbetaling ved oppstart av arbeid, meget lav dagrate og en andel av oljeproduksjonen i en avgrenset tidsperiode som utgjør en betydelig del av den totale kontraktssummen. Vi ønsket å se om disse avtalene har betydning på sikkerhet og kvalitet.

Formål med tilsynet
Målsetting med oppgaven er å vurdere inntaksprosessen av riggen og hvordan de sikkerhetsmessige vurderinger blir gjort.


Resultat av tilsynet
På grunn av den spesielle situasjonen lisensen befant seg i, med planlagt nedstengning av produksjonen ved utgangen av 2003, har det blitt gjennomført en svært rask rigginntaksprosess. Fra lisensbeslutningen om å bore to sidestegsbrønner ble tatt 6. juni 2003 til avtale med Maersk var inngått gikk det ca en måned.

Det ble satt få og overordnede krav til riggen som skulle benyttes. Den skulle i utgangspunktet ha SUT og relevante sertifikater, den skulle ha tilstrekkelig kapasitet og det skulle benyttes en anerkjent leverandør.

En evaluering av tilgjengelige jackup-rigger viste at det bare var Maersk som hadde aktuelle rigger, Mærsk Giant og Mærsk Galant. Mærsk Galant har tidligere utført oppdrag for lisensen. Det ble relativt raskt avklart at Maersk ønsket å tilby Mærsk Giant til dette oppdraget. Operatøren stod derfor tilbake med kun en aktuell rigg.

Hvordan det foretas valg mellom flere tilgjengelige rigger ble derfor ikke tema for dette tilsynet. Hovedfokus ble i stede på ansvarsforhold knyttet til operasjonen samt nært forbundet med dette hvilke incentiver de ulike partene hadde.

Bakgrunnen for fokus på ansvarsforhold var organiseringen av inntaksprosess og operasjon. Pertra benyttet DPT som konsulent ifm rigginntak og gjennomføring av riggoperasjonen. DPT gjør i praksis det en boreavdeling i et større oljeselskap gjør ifm en boreoperasjon. Pertra har en ressursperson på boreoperasjoner, selskapets boresjef.

Til tross for rask gjennomført inntaksprosess og en uvanlig organisering av inntaksprosess ble det gitt positiv tilbakemelding fra alle parter om at dette var effektivt, god lederfokus og klare eierforhold til de enkelte elementer i anbudsrunden på begge sider. Tilgjengelig tid og ressursbruk i inntaksprosessen var tilstrekkelig i følge partene.

Inntaksprosessen indikerer et sterkt fokus på tidsbruk. Den incentivavtalen som ble benyttet avviker imidlertid fra lignende ordninger benyttet av andre selskap. At kompensasjon ikke var knyttet til tidsbruk direkte, men til produksjon demper trolig fokuseringen på tid i forhold til kvalitet på brønn. Effekten av produksjonsdeling i forhold til HMS er imidlertid en problemstilling det generelt kan være aktuelt å se nærmere på.

Intervjuene med enkeltpersoner i Pertra, DPT og Maersk avslørte få uoverensstemmelser mellom partene. Selskapets organisasjon sammen med entreprenøren og innleide konsulentselskaper virket godt samkjørte. Siden organisasjonen har begrenset størrelse vil det alltid stilles spørsmål med hvor enkelt det vil være for selskapet å skaffe seg kompetanse innen spesielle fagområder ved behov og kapasitet til å håndtere større ulykkessituasjoner.

Det ble gitt positiv tilbakemelding fra alle parter om at dette var effektivt, god lederfokus og klare eierforhold til de enkelte elementer i anbudsrunden på begge sider. Tilgjengelig tid og ressursbruk i inntaksprosessen var tilstrekkelig i følge partene.

Konklusjonen av tilsynet er at inntaksprosessen av rigg er gjennomført til Oljedirektoratets tilfredshet, men at vi har identifisert enkelte forhold med forbedringspotensial. Dette er ansvarsforhold mellom Pertra og leverandørene, evalueringskriterier for riggen og konsekvens av valgt incentivstruktur.