Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Paladins planlegging av boreoperasjoner

10.11.2005 førte vi tilsyn med Paladin Resources Norway Limited (Paladin) sin planlegging av boreoperasjoner og inntak av flyttbar boreinnretning.


Tilsynet ble gjennomført ved verifikasjon av etterspurt dokumentasjon samt et heldagsmøte med presentasjoner fra Paladin og avklarende spørsmål fra Ptil.

Bakgrunn for tilsynet

Det har vært et økende antall nye aktører på norsk sokkel den seinere tid. Mange av disse aktørene har en liten organisasjon mens andre igjen er små bare i Norge.

Vi ønsket å verifisere både at Paladin har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å drive forsvarlig virksomhet i samsvar med betingelsene gitt ved prekvalifisering som operatør, samt verifisere at Paladin opererer i henhold til gjeldende regelverk.

Formål med tilsynet

Vårt formål med tilsynet har vært å føre tilsyn med Paladin sin etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i forbindelse med planlegging av boreoperasjoner og inntak av flyttbar boreinnretning.

Vi har lagt vekt på å:

  • Verifisere at Paladin sitt styringssystem er etablert og tatt i bruk.

  • Verifisere at Paladin har planlagt og gjennomfører boreoperasjoner i henhold til interne retningslinjer og eksisterende regelverk.

  • Verifisere at beredskapsmessige tiltak for å håndtere en eventuell fare- og ulykkessituasjon er på plass.

  • Verifisere at Paladin møter kravene til kompetanse og kapasitet.

  • Verifisere prosessene rundt rigginntak og erstatningsrigg.

  •  

Resultat fra tilsynet

Dokumentstrukturen i Paladin sitt styringssystem framstod som oversiktlig og kvaliteten på de styrende dokumentene vi har gjennomgått var god.

Vi har ingen observasjoner knyttet til Paladin sin prosess for inntak av flyttbare innretninger og planlegging av boreoperasjoner.

Resultatene av våre verifikasjoner i styringssystemet har påvist avvik knyttet til beredskapsorganisasjonens robusthet og til organisasjonens kompetanse og kapasitet. Videre er det påvist forbedringspunkt knyttet til verifikasjon av kompetanse.

Lenke: Paladin i Norge (Paladin's nettsted, engelsk)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss