Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Paladin Resources (Norway) Ltd som rettighetshaver

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 23.4.2004 tilsyn med hvordan Paladin Resources (Norway) Limited (Paladin) som rettighetshaver ivaretar sine plikter i henhold til HMS-regelverket.


Tilsynet ble gjennomført som endagsmøte hos Paladin.

Bakgrunn for tilsynet

Rettighetshaverne skal i henhold til regelverket legge forholdene til rette for at operatørene skal kunne ivareta sitt ansvar for å drive forsvarlig og effektivt på området helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Alle rettighetshavere har plikt til å benytte seg av sin styringsrett som rettighetshaver og aktivt engasjere seg i det viktige arbeidet for å få til en positiv utvikling når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på den norske sokkelen.

Rettighetshaverne har tradisjonelt ikke vært berørt av myndighetenes tilsynsaktiviteter i stor grad. Rettighetshaverne i en utvinningstillatelse er imidlertid ansvarlige for langsiktig planlegging og tildeling av midler i utvinningstillatelsen og derigjennom legger de klare føringer for innsatsen innenfor HMS.

Petroleumstilsynet (Ptil) (tidligere Oljedirektoratet)
har informert om at man i større grad vil følge opp at rettighetshavere ivaretar sitt ansvar for HMS i de ulike utvinningstillatelser, både enkeltvis og som gruppe. Som et ledd i denne oppfølgingen opprettet OD et tilsynsprosjekt våren 2002.

Det er gjennomført en rekke tilsyn. Disse har vært rettet mot tre etablerte utvinningstillatelser, samt mot fire enkeltrettighetshavere. Hovedfokus i tilsynet var hvordan rettighetshaverne enkeltvis og rettighetshavergruppen ivaretar sine plikter.

Formålet med tilsynet

Aktiviteten skal fastslå i hvilken grad rettighetshaverne etterlever sin påseplikt, gi et bilde av hvilken effekt utøvelse av plikten har, hvordan rettighetshaver utvikler styringssystem for å ivareta pliktene og peke på eventuelle forbedringsområder.

Resultat av tilsynet

Vi har et positivt inntrykk etter revisjonen. Paladin har etablert et styringssystem hvor HMS er en integrert del. Paladin tar sin påseplikt på alvor og har en aktiv og bevisst holdning til rollen som rettighetshaver (partner).

Paladin sin samlede kompetanse og kapasitet, sammensatt av egne ressurser og fra nettverk av konsulenter, synes å være tilpasset den portefølje av lisenser og oppgaver selskapet har.

Informasjon om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret