Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Oseberg C – HMS-styring med bore- og brønnaktiviteter

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med StatoilHydros (SH) styring av helse, miljø og sikkerhet i bore- og brønnaktivitetene på Oseberg C (OSC), på land og på innretningen.


Tilsynet ble innledet med et oppstart- og arbeidsmøte i landorganisasjonen den 13.10.2008 i SHs lokaler på Sandsli med deltakere fra operatør-, boreentreprenør- og brønnserviceselskap. Det ble i møtet redegjort omkring HMS-status, styringssystemer og emner som for øvrig referert i varsel om tilsyn med OSC-enheten.

Oseberg C (kilde: StatoilHydro)

Oseberg C (kilde: StatoilHydro)

Tilsynet ble videreført på Sandsli 27.-28.10.2008 og på OSC innretningen 29.-31.10.2008. Vi gjennomførte samtaler med relevant personell og utførte verifikasjoner av tekniske systemer og styrende dokumenter.

Bakgrunn for tilsynet
Referanserammen for dette tilsynet var hovedprioriteringene teknisk og operasjonell integritet ved levetidsforlengelse sammen med bruk av samhandlingsløsninger.

Bakgrunnen for tilsynet var å etterprøve nivået på selskapenes anvendelse av HMS-styringsverktøyer under arbeidsutførelse. Det var ønskelig å se styringsverktøyenes anvendelse i forhold til utstyr i boreområdet ved utførelse av daglige arbeidsplaner og prosedyrer.

Formål med tilsynet
Det er Ptils mål med oppgaven å etterprøve operatørens ivaretakelse av myndighetskrav, selskapsinterne retningslinjer og industri standard løsninger for virksomheten.

Det er således et mål å etterprøve kvalitetsnivået på operatørens anvendelse av analysemetoder, prosedyrer og arbeidsprogram i forbindelse med planlegging og utførelse av bore- og brønnaktiviteter.

Det var også et mål for aktiviteten å vurdere egnetheten ved videreføring av eksisterende bore- og løfteutstyr for fremtidige aktiviteter.

Emner for tilsynet:

  • Stillingsansvar og rapporteringslinjer.
  • Samhandlingsløsninger.
  • Planlegging- og utreisemøter.
  • Arbeidstillatelsessystemet, SJA og før jobben møter.
  • Oppfølging og rapportering av hendelser.
  • Kompetanse, bemanning og arbeidstakermedvirkning.
  • Oppgradering og fremtidig bruk av boreanlegget.
  • Vedlikehold av eksisterende utstyr i boreområdet.
  • Kran og løfteutstyr i bore- og brønnområdet.
  • Teknisk verifikasjon av utstyrsenheter.

Resultat av tilsynet
Vi registrerte under tilsynet at det var gode samarbeidsforhold mellom operatør-, boreentreprenør- og brønnserviceselskap både på land og på innretningen.

Boreutstyret bar preg av slitasje og var inntil nylig kun planlagt brukt for kortere borekampanjer. SH har nå identifisert et behov for kontinuerlig boring mot nye brønnmål og dette har medført at et oppgraderingsprosjekt i boreområdet er igangsatt.
 
Det ble under tilsynet registrert fire avvik og fem forbedringspunkter. Disse omfattet forhold vedrørende ufullstendige risikovurderinger og utøvelsen av ansvar for beslutninger underveis i daglige bore- og løfteaktiviteter.

Forholdene ble observert i utførelsen av delaktiviteter på innretningen og ved innsyn i dokumentunderlaget utført av landorganisasjonen i forkant av aktivitetene. Vi registrerte en tilsvarende utfordring i de detaljerte operasjonsplanene for vedlikeholdsaktiviteter på innretningen.

I forhold til robusthet og regularitet til utstyr i boreområdet var ikke helheten i de tekniske løsningene tilstrekkelig synliggjort i videreføringen av prosjektet. Dette betyr at effekt og omfang av de kortsiktige endringene i 2009 ikke var sammenholdt med det langsiktige oppgraderingsprosjektet for bore- og brønnområdet.

Videre ble det under tilsynet registrert manglende forberedelse knyttet til arbeidstakernes utstyrsspesifikke kurs og opplæring. Vi identifiserte også ett avvik knyttet til medvirkning i oppgraderingsprosjektet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |