Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ormen Lange landanlegg - Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 6.-8.11.2007 tilsyn med Ormen Lange landanlegg - Nyhamna. Tilsynet var rettet mot etterlevelse av forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften), sikkerhetsrelaterte forhold vedrørende oppstart av anlegget samt anleggets elektriske installasjoner.


Aktivitetene på Nyhamna ble gjennomført i dialogform med tilhørende verifikasjoner i dokumentasjon og på anlegget.

Nyhamna

Nyhamna (kilde: Hydro)

Bakgrunn for tilsynet
Anlegget var i tilsynsperioden i oppstartsfase og i avslutningsfase av ferdigstillelse. Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningsystemer, som viser til storulykkeforskriften og øvrige anvendte faglige forskrifter og normer.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var

  • å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke. Prioriterte temaer var risikokartlegging, beredskap, vedlikehold og opplæring og kompetanse i forhold til krav i storulykkeforskriften og annet relevant regelverk,
  • å verifisere innenfor området elektriske anlegg overensstemmelse med gjeldende forskrifter og normer når det gjelder styrende dokumentasjon, vedlikeholdsstyring, tennkildekontroll, midlertidig elektrisk utstyr samt elektroinstallasjoner i prosessområdet og i substasjoner.

Resultat fra tilsynet
Innenfor området som dekkes av storulykkeforskriften er det intet å bemerke. Innenfor områdene "elektriske anlegg" og "løft og transport" identifiserte vi noen punkter med potensial for forbedring.

Det ble ikke varslet pålegg etter tilsynet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss