Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging og bruk av risikoanalyser på Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 9.-11.5.2007 en verifikasjonsaktivitet på Norsk Hydros anlegg på Nyhamna som ledd i tilsynet med oppfølging og bruk av risikoanalyser i forbindelse med oppstart og drift av Ormen Lange-anlegget. Under tilsynet identifiserte vi ett avvik knyttet til synliggjøring, formidling og oppfølging av risiko- og beredskapsanalysen.


Nyhamna (kilde: Hydro)

Anlegget på Nyhamna (kilde: Hydro)

Bakgrunn for tilsynet
I styringsforskriftens § 13 om generelle krav til analyser, er det presisert at det skal gå klart frem hvilke betingelser, forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn for enhver analyse som utføres.

Det er videre presisert at analysen skal oppdateres når endringer i betingelsene, forutsetningene og avgrensningene, enkelt sett eller samlet, påvirker resultatene av analysene, eller når det foreligger annen ny kunnskap som er av betydning for resultatene fra analysen. Kravene i § 13 tilsier at den ansvarlige må ha både kjennskap til, forståelse for og en god oppfølging av de antakelser og forutsetninger en har lagt til grunn for de analysene som er utført.

Faglig kompetanse og god kjennskap til systemer og utstyr, og til relevante forutsetninger og begrensninger i den gitte designløsningen, er en forutsetning for å kunne styre og gjennomføre drifts- og vedlikeholdsaktiviteter på en forsvarlig måte.

For å håndtere unormale og uønskede situasjonene på en best mulig måte er det i tillegg viktig at en har en forståelse av risikoen forbundet med gjennomføringen av aktivitetene, herunder potensielle konsekvenser av mangelfull planlegging og/eller konsekvensene av feilaktig gjennomføring.

Formål med tilsynet
Hovedformålet med tilsynet var å vurdere hvordan kravene i styringsforskriftens § 13 er håndtert, og er planlagt håndtert/fulgt opp i driftsfasen for anlegget på Nyhamna.

Andre formål med tilsynet var å vurdere kompetanse og kompetansekrav i driftsorganisasjonen på Nyhamna, samt etablere en forståelse av hvem som utfører og hvordan fullskala testing av sikkerhetskritiske systemer blir utført (planlagt utført) på anlegget.

Resultat fra tilsynet
Verifikasjonen ble gjennomført som planlagt, med samtaler og verifikasjoner på anlegget.

Det er etter vår vurdering gjort mye godt arbeid i prosjektet med å etablere systemer og verktøy for å følge opp viktige analyser (og deres antakelser og forutsetninger) i drift. Hovedutfordringen består i å sikre tilstrekkelig opplæring, kjennskap og eierskap til de ulike systemene slik at de blir brukt på en tiltenkt og god måte når anlegget settes i drift.

Under tilsynet identifiserte vi ett avvik knyttet til synliggjøring, formidling og oppfølging av risiko- og beredskapsanalysen (SEPA). Det ble også identifisert forbedringspunkter relatert til ferdigstillelse og synliggjøring av systemer og verktøy som skal bidra til og/eller danner grunnlag for sikker drift av anlegget, og til sikring av personellets kompetanse og risikoforståelse i forkant av oppstart av anlegget.

Vi registrerte at det gjenstår mye arbeid blant annet: Opplæring i forhold til anleggets barrierer, opplæring i administrative systemer, overtakelse av pakker/systemer fra commissioning osv. Vi ser at det er mange systemer som nå skal tas i bruk (for eksempel: AT, SJA, FSR, Omnisafe, PIMS, HSE-case), og at opplæring trengs og roller må avklares.

Det er vår oppfatning at det vil være utfordringer relatert til å sikre at en tar seg tilstrekkelig tid til alle disse og andre oppgaver relatert til overtakelse og forberedelse til oppstart av anlegget. Vi forutsetter at Hydros vilkår for sikker oppstart av anlegget inkluderer vurderinger knyttet til status på de ovenfor nevnte forholdene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss