Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer i produksjonsanlegg på Åsgard B

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden 20.10.2003 og 4.11-6.11.2003 tilsyn med oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer i produksjonsanlegg på Åsgard B (bilde).


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at kravene til styring og kontroll med barrierer er styrket i de nye HMS-forskriftene. I medio 2002 ble det sendt et brev til alle operatørselskapene hvor OD, med henvisning til barrierekravene i de nye forskriftene, etterspurte hvordan operatørselskapene følger opp den tekniske tilstanden til de fysiske barrierene på innretningene.

I tillegg har det de senere år inntruffet en rekke uønskede hendelser med stort potensial som en følge av at flere av de sentrale operasjonelle barrierene har sviktet.

På bakgrunn av dette blir det i 2003 gjennomført en rekke tilsyn med operatørenes kontroll med styring av de tekniske og operasjonelle barrieren på innretningene.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Statoil ivaretar, deriblant identifiserer behov for, etablerer, vedlikeholder og videreutvikler de forskjellige barrierene som er nødvendig for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå ved drift og vedlikehold av produksjonsanlegget på Åsgard B.

Det er en målsetting å vurdere om Statoils oppfølging av de tekniske og operasjonelle barrierene er i henhold til kravene i de nye HMS-forskriftene.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket ingen vesentlige mangler i de etablerte tekniske barrierene. Hovedinntrykket fra tilsynet er at den tekniske tilstanden på innretningen er god.

Det er OD sin oppfatning at Statoil har tilfredsstillende styring og kontroll på vedlikeholdet av tekniske barrierer og sikkerhetskritisk utstyr på Åsgard B.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss