Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av hendelser på Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 21.-22.2.2007 tilsyn med Statoil Mongstads (SM) arbeid med å forhindre uønskede hendelser. Vi har ikke funnet avvik fra regelverkskrav under tilsynet, men identifiserte noen punkter med potensial for forbedring.


Mongstad (kilde: Statoil)

Mongstadterminalen (kilde: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet

Mongstad er på vei inn i en periode med mange og store bygg- og modifikasjonsprosjekter. Styring av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil derfor være særlig viktig i slike perioder.

Tilsynet ble rettet mot følgende områder:

  • Videreutvikling av sikkerhetsnivået.

  • Oppfølging og videreutvikling av styringssystemet.

  • Utforming og bruk av prosedyrer på Mongstad.

  • Gransking av hendelser.

  • Utvikling, gjennomføring og oppfølging av tiltak etter hendelser.

  •  

Tilsynet ble primært basert på krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å undersøke hvordan SM styrer det forebyggende HMS-arbeidet for å unngå hendelser og hvordan det arbeides for å lære av faktiske uønskede hendelser på Mongstad. Videre ville vi ved tilsynsaktiviteten søke å klarlegge ledelses¬engasjementet for å forebygge hendelser.

Resultat fra tilsynet

Flere samtaler tyder på at det arbeides godt med HMS. Det har også vært en styrking av organisasjonen innenfor HMS-arbeidet. Kontraktørene som var omfattet av aktiviteten arbeidet systematisk og godt med oppfølging og læring av hendelser.

Det ble ikke avdekket avvik fra regelverket på det området tilsynet dekket, men det ble identifisert noen punkter for forbedring.

Analysemetodikk er positiv, men kan utvikles videre.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss