Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av hendelser på Melkøya

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en tilsynsaktivitet på Melkøya 18.-19. oktober 2005. Aktiviteten ble rettet mot forebygging, gransking og oppfølging av uønskede hendelser ved Hammerfest LNG. Hammerfest LNG er fortsatt i anleggs- og byggefase, slik at hydrokarboner ikke er til stede i prosessanlegg, tanker og rørledninger. Vi har ikke funnet avvik fra gjeldende regelverkskrav under tilsynet.


Bakgrunn for tilsynet

Ett av Ptils satsingsområder for 2005 gjelder videreutvikling av tilsynet med petroleumsvirksomheten på land. Videre er ett av tiltakene under Ptils satsingsområder å se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker og ulykker med tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.

LNG Hammerfest (kilde: Statoil)

LNG-anlegget på Melkøya (kilde: Statoil)

I løpet av den tiden Ptil har vært ansvarlig tilsynsmyndighet for landanlegg i petroleumsvirksomheten (fra 1.1.2004) har det inntruffet en rekke hendelser med alvorlige konsekvenser og hendelser med stort ulykkespotensial på flere av anleggene.

På denne bakgrunn - og med tilknytning til satsingsområdene for 2005 - er det besluttet å gjennomføre oppfølgingsaktiviteter i 2005 rettet mot selskaper som driver eller er byggherre for anleggene, der tema er uønskede hendelser.

Aktivitetene følger en prioritert liste over anleggene, ut fra omfang av aktiviteter og inntrufne fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten er å gi Ptil et bilde av Statoils innsats for å forebygge uønskede hendelser, inkludert i hvilken grad selskapet arbeider proaktivt for å sikre at sannsynligheten for uønskede hendelser reduseres. Basert på dette vil Ptil se til at lærepunkter etter inntrufne hendelser innarbeides i organisasjonen og nyttes i det forebyggende arbeidet.

Resultat fra tilsynet

Ptil registrerer at innsatsen på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet på Melkøya er intensivert og vil være gjenstand for ytterligere økning i form av styrking av HMS-avdelingen i tiden som kommer.

Videre ser vi at de etablerte ordninger for varsling av uønskede hendelser etterleves bedre enn tidligere, samt at gransking av disse gis større prioritet. Imidlertid framgår det av enkelte observasjoner at det er rom for forbedring på en del områder.

Det er ikke funnet avvik fra gjeldende regelverkskrav under tilsynet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss