Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av elektriske anlegg på Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 9.-11.12.2008 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (TENAS) på byggeplass i forbindelse med utbyggingen av Yme. Under tilsynet ble det fulgt opp hvordan TENAS ivaretar og sikrer etterlevelse av krav knyttet til elektriske anlegg.


Om Yme
Yme er et oljefelt i den sørøstre delen av Nordsjøen, 110 km sørvest for Egersund. Feltet har tidligere vært i produksjon, men ble stengt ned i 2001.

Regjeringen godkjente 11.5.2007 ny plan for utbygging og drift av Ymefeltet. TENAS er operatør for utbyggingen. Yme tilhører utvinningstillatelse 316 hvor rettighetshaverne er Talisman Norge AS (70 %), Revus Energy ASA (20 %) og Pertra ASA (10 %).

Utvinningstillatelsen ble tildelt dagens rettighetshavere i 2004. Yme er det første feltet på norsk sokkel som gjenåpnes.

Ymefeltet bygges ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning (bildet) som skal plasseres på en lagertank på havbunnen på prospektet Yme Gamma, og med en undervannsinnretning på Yme Beta, 12 km unna. Havdypet i området er mellom 77 og 93 meter.

Etter planen kommer feltet i drift i 2009.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å senke risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektriske anlegg utgjør sentrale deler av tekniske barrierer på en innretning, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å bidra til og verifisere at TENAS planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i henhold til HMS-regelverket på en effektiv og målrettet måte.

Resultat av tilsynet
Vi påviste tre avvik fra regelverket. Disse er knyttet til elektrisk installasjon, preservering og bruk av ikke typegodkjente kabelbaner. 

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |