Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av datakvaliteten på borerapporteringen

Oljedirektoratet har gjennomført tilsyn med Statoil ASA i perioden 27.-28. november 2003. Tilsynet har rettet seg mot selskapets system for den daglige rapporteringen av bore- og brønnaktiviteter (DBR), med spesiell vekt på rapportering av Gullfaks-området.


Det ble avholdt oppstartsmøte hos Statoil på Sandsli 25.11.2003.
27. - 28.11.2003 ble det gjennomført tilsyn og verifikasjoner hos Statoil på Sandsli. Både DBR styringssystem og konkret rapportering fra Gullfaks-feltet ble gjennomgått og verifisert.

Bakgrunn for tilsynet

Etter gjennomgang av innsendte daglige borerapporter er det avdekket mangelfull rapportering. Tilsynet inngår som en del i en serie tilsyn mot alle operatørselskaper på norsk sokkel med siktemål å bedre kvaliteten på den daglige borerapporteringen.

Dette tilsynet har fokusert på følgende områder:

  • Styrende dokumentasjon for borerapportering til OD

  • Opplæring av personell som er involvert i rapporteringen

  • Registrerte kick (brønnspark) fra 2000 og frem til i dag

  • Registrerte utstyrfeil fra 2000 og frem til i dag

  • Registrerte brønntester fra 2000 og frem til i dag

  • Generell rapportering

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet har vært å verifisere hvordan Statoil ivaretar egne samt ODs krav til rapportering av bore- og brønnaktiviteter, jf opplysningspliktforskriften § 17 og CDRS brukermanual.

Resultat av tilsynet

Det er vårt inntrykk at Statoils DBR system fungerer godt til internt bruk, men når det gjelder overføring av data til OD kan kvaliteten forbedres. Det er avdekket mangler i selve rapporteringen til OD, i DBR styringssystem og opplæring i dette.

Avvikene kan kort oppsummeres som følger:

1. System for organisering, ansvar, og kvalitetssikring synes ikke tilstrekkelig ivaretatt for å sikre at krav til daglig borerapportering til OD blir fullstendig ivaretatt.

2. Det var ikke stilt krav til kompetanse i DBR og utarbeidet en systematisk plan for opplæring av personell som involveres i den daglige borerapporteringen. Nødvendig opplæring er en viktig forutsetning for å oppnå en best mulig kvalitetssikring av de daglige borerapportene.

3. Det er avdekket mangler i rapportering av bore- og brønnaktiviteter til OD.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss