Gå til hovedinnhold

Tilsyn med områdeberedskapen på Haltenbanken - Njord

Oljedirektoratet gjennomførte i tiden 13. og 27.-29. august 2003 et tilsyn hos Norsk Hydro som var rettet mot områdeberedskapen på Halten/Nordland og inkluderte Njord A (bilde) og B. Aktiviteten inngår i en serie av tilsyn hos flere aktører i området.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Njord fikk samtykke til endring av gitte brukssamtykke for innretningene Njord A og B den 7.3.2002. Endringen gikk på innføring av områdeberedskap på Haltenbanken.
Samtykket er gitt for en prøveperiode på to år, og på følgende vilkår:

  • I prøveperioden skal det gjennomføres et verifikasjonsprogram for den aktuelle innretningen for å bekrefte at kravene i områdeberedskapsplanen og innretningens spesifikke krav til beredskap oppfylles.

  • Selskapets evaluering av resultatene i prøveperioden skal forelegges OD innen utløpet av perioden.

  • Det vil i prøveperioden bli gjennomført tilsyn fra myndighetene — OD og SFT.

I tillegg forutsetter OD at den enkelte innretning til enhver tid er ansvarlig for at beredskapsnivået tilfredsstiller regelverkets krav.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at etableringen av områdeberedskap som inkluderer nytt SAR helikopter og nytt beredskapsfartøy, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap er i samsvar med regelverket og gitte samtykker.

Videre ble beredskapsplaner, beredskapsøvelse/table top, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen fokusert på for å gi et helhets inntrykk av hvordan hver enkelt innretning i området ivaretar sin beredskap.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket ingen alvorlige forhold som vil føre til varsel om pålegg.

Hovedinntrykket er likevel at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsforhold på Njord ble berørt.

Det vil si at enkelte av observasjonene som er gjort, ikke kan kobles direkte opp mot områdeberedskapen for Halten/Nordland.

Enkelte observasjoner gir inntrykk av at samtrening og øvelser med involvering av områderessursene har vært mangelfull.

Det framkom under tilsynet at det offshore manglet system for erfaringsoverføring mellom innretningene. Tilsvarende oppdaget vi svikt i system for erfaringsoverføring mellom driftsorganisasjonene på land.

Det er hittil i år gjennomført 21 MOB-båt øvelser på Njord under varierende værforhold. OD vurderer dette som positivt og i overensstemmelse med hva som bør forventes av en robust MOB båt beredskap.

OD har gjort andre observasjoner hvor vi mener Hydro har et forbedringspotensial. Dette gjelder driftsorganisasjonen med hensyn til oppfølging av annen deltaker (Statoil som ressursoperatør).