Gå til hovedinnhold

Tilsyn med områdeberedskapen på Haltenbanken - Heidrun

Oljedirektoratet gjennomførte i tiden 26.-29. august 2003 et tilsyn hos Statoil ASA som var rettet mot områdeberedskapen på Halten/Nordland og inkluderte innretningen Heidrun (bilde). Aktiviteten inngår i en serie av tilsyn hos flere aktører i området.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Statoil fikk samtykke til endring av gitte brukssamtykke for innretningen Heidrun den 5. mars 2002. Endringen gikk på innføring av områdeberedskapen på Haltenbanken.

Samtykket er gitt for en prøveperiode på to år, og på følgende vilkår:

  • I prøveperioden skal det gjennomføres et verifikasjonsprogram for den aktuelle innretningen for å bekrefte at kravene i områdeberedskapsplanen og innretningens spesifikke krav til beredskap oppfylles.

  • Selskapets evaluering av resultatene i prøveperioden skal forelegges Oljedirektoratet innen utløpet av perioden.

  • Det vil i prøveperioden bli gjennomført tilsyn fra myndighetene - OD og SFT.

I tillegg forutsetter OD at den enkelte innretning til enhver tid er ansvarlig for at beredskapsnivået tilfredsstiller regelverkets krav.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å se hvordan Statoil sikrer at beredskapsplanene og -tiltakene i selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk, med særlig fokus på rammeforskriften §§ 29 og 30 om samordning av og samarbeid om beredskap, rammeforskriften § 15 om verifikasjon og § 38 om overvåking av sikkerhetssoner, styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, aktivitetsforskriften § 64 om beredskapsetablering og § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, innretningsforskriften § 40 om utstyr for redning av personell og § 43 om evakueringsmidler, og opplysningsforskriften § 11 om varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner.

Av sentrale emner som ble gjennomgått i tilsynet var etableringen av områdeberedskap som inkluderer nytt SAR-helikopter og nytt beredskapsfartøy, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap, beredskapsplaner og system for vedlikehold av evakuerings- og redningsutstyr, beredskapsøvelser, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket ingen alvorlige forhold på Heidrun som vil føre til varsel om pålegg. Hovedinntrykket fra tilsynet er likevel at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold om bord.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsmessige forhold på Heidrun ble berørt. Dette betyr at ikke alle observasjoner som ble gjort kan kobles direkte opp mot områdeberedskapen på Haltenbanken.

ODs observasjoner gir et inntrykk av at samtrening og øvelser med involvering av omraderessursene har vært mangelfulle. Dette gjelder spesielt bruken av det nye beredskapsfartøyet under øvelser og omfatter både Åsgard A og Heidrun, samt de to andre innretningene som dette tilsynet har omfattet, Njord og Draugen.

Terskelen for bruk av felles beredskapsfartøy oppfattes som høyere enn tidligere, og rutinene for disponering av beredskapsfartøyet virker ikke å være godt nok kommunisert.

MOB-båtmannskapet øver og trener oftest alene uten involvering av ledelsen om bord på innretningen, og uten samtrening med førstehjelpslag.

Videre kom det frem under tilsynet at det generelt er manglende kjennskap til verifikasjonsplanen for områdeberedskapen, og hva som er hovedfokus i denne planen.

I tillegg er det noe uklart hvilket nivå i Statoil som følger opp denne planen, driftsorganisasjonen i Stjørdal eller de ansvarlige for luft- og sjøoperasjoner i Statoil, Sandsli.

OD vil også påpeke at dokumentstrukturen synes å være noe uklart utformet ved at det ikke er klart skille mellom hvilke dokumenter som er område-, innretnings- og operatørspesifikke.

Det kom også frem under tilsynet at det ikke er etablert et system for fortløpende erfaringsoverføring mellom innretningene som inngår i områdeberedskapen på Haltenbanken, verken på land eller offshore utover den etablerte Styringskomiteen, og at det ikke er gjennomført, eller planlagt gjennomført, tilsyn mot de inneleide ressursene for å ivareta påse-plikten (rammeforskriften § 13 og 14).

Dispergeringsutstyret har ikke vært brukt under øvelser med SAR-maskinen, og helikoptermannskapet har derfor ikke fått øvet eller trent i tilstrekkelig grad i bruken av dette utstyret.

OD fikk et svært positivt inntrykk av helikoptermannskapet fra Norsk Helikopter som betjener SAR maskinen som er fast stasjonert på Heidrun. Motivasjon og engasjement for oppdraget var på topp, og OD fikk også anledning til å delta på en treningstur mot Stril Poseidon hvor hovedfokus var ombordsetting og opptak av redningspersonell ved bruk av helikopterets redningsheis.

Det planlagte besøket om bord på beredskapsfartøyet Stril Poseidon måtte avlyses på grunn av dårlige værforhold som ikke tillot landing med helikopter om bord på fartøyet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss