Gå til hovedinnhold

Tilsyn med områdeberedskapen på Haltenbanken - Draugen

I tiden 14. og 25.-27. august 2003 gjennomførte vi et tilsyn hos A/S Norske Shell som var rettet mot områdeberedskap ombord på Draugen. Aktiviteten inngår i en serie av tilsyn hos flere aktører i området Halten/Nordland.


Draugen

Draugen

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Draugen fikk samtykke til endring av gitte brukssamtykke for innretningen Draugen den 11. mars 2002.

Endringen gikk på innføring av områdeberedskapen på Haltenbanken.
Samtykket er gitt for en prøveperiode på to år, og på følgende vilkår:

  • I prøveperioden skal det gjennomføres et verifikasjonsprogram for den aktuelle innretningen for å bekrefte at kravene i områdeberedskapsplanen og innretningens spesifikke krav til beredskap oppfylles.

  • Selskapets evaluering av resultatene i prøveperioden skal forelegges OD innen utløpet av perioden.

  • Det vil i prøveperioden bli gjennomført tilsyn fra myndighetene - OD og SFT.

I tillegg forutsetter OD at den enkelte innretning til enhver tid er ansvarlig for at beredskapsnivået tilfredsstiller regelverkets krav.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at etableringen av områdeberedskap som inkluderer nytt SAR helikopter og nytt beredskapsfartøy, samt oppfølgingen og videreutviklingen av styringssystemer for beredskap er i samsvar med regelverket.

Videre ble beredskapsplaner, beredskapsøvelse/table top, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen fokusert på for å gi et helhets inntrykk i hvordan hver enkel innretning i området ivaretar sin beredskap.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket ingen alvorlige forhold. Hovedinntrykket er likevel at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene men også andre beredskapsforhold på Draugen ble berørt. Enkelte av observasjonene som er gjort, kan ikke kobles direkte opp mot områdeberedskapen for Halten/Nordland.

Flere observasjoner gir et inntrykk av at samtrening og øvelser med involvering av områderessursene har vært mangelfull.

Videre er det vårt inntrykk at det generelt er manglende kjennskap til dokumentasjon og ulik oppfatning angående rekvirering og disponering av områderessursene.

Under tilsynet kom det fram at det offshore manglet system for erfaringsoverføring mellom innretningene, og at systemet for erfaringsoverføring mellom driftsorganisasjonene på land bør forbedres.

OD har observert flere andre forhold hvor vi mener Shell har et forbedringspotensiale. Dette gjelder blant annet prosedyre for arbeid over sjø, bruk av MOB-båt, kompetanse vedrørende bruk av radar i SKR, DFU for helikopterulykke og for landorganisasjonen på oppfølging av annen deltaker (Statoil som ressursoperatør).