Gå til hovedinnhold

Tilsyn med områdeberedskapen på Haltenbanken - Åsgard A

Oljedirektoratet gjennomførte i tiden 25.-26. august 2003 et tilsyn hos Statoil ASA som var rettet mot områdeberedskapen på Halten/Nordland og inkluderte innretningen Åsgard A. Aktiviteten inngår i en serie av tilsyn hos flere aktører i området.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Statoil fikk samtykke til endring av gitte brukssamtykke for innretningen Åsgard A den 5. mars 2002. Endringen gikk på innføring av områdeberedskapen på Haltenbanken.

Samtykket er gitt for en prøveperiode på to år, og på følgende vilkår:

  • I prøveperioden skal det gjennomføres et verifikasjonsprogram for den aktuelle innretningen for å bekrefte at kravene i områdeberedskapsplanen og innretningens spesifikke krav til beredskap oppfylles.

  • Selskapets evaluering av resultatene i prøveperioden skal forelegges Oljedirektoratet innen utløpet av perioden.

  • Det vil i prøveperioden bli gjennomført tilsyn fra myndighetene - OD og SFT.

I tillegg forutsetter OD at den enkelte innretning til enhver tid er ansvarlig for at beredskapsnivået tilfredsstiller regelverkets krav.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å se hvordan Statoil sikrer at beredskapsplanene og -tiltakene i selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk, med særlig fokus på rammeforskriften § 29 og 30 om samordning av og samarbeid om beredskap, rammeforskriften § 15 om verifikasjon og § 38 om overvåking av sikkerhetssoner, styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, aktivitetsforskriften § 64 om beredskapsetablering og § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, innretningsforskriften § 40 om utstyr for redning av personell og § 43 om evakueringsmidler, og opplysningsforskriften § 11 om varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner.

Sentrale emner som ble gjennomgått i tilsynet var etableringen av områdeberedskap som inkluderer nytt SAR-helikopter og nytt beredskapsfartøy, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap, beredskapsplaner og system for vedlikehold av evakuerings- og redningsutstyr, beredskapsøvelser, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen.

Resultat av tilsynet

Med ett unntak definerer OD alle observasjoner under tilsynet som punkter med forbedringspotensial.

Hovedinntrykket fra tilsynet er derfor at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold om bord.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsmessige forhold på Åsgard A ble berørt. Dette betyr at ikke alle observasjoner som ble gjort kan kobles direkte opp mot områdeberedskapen på Haltenbanken.

Sammensetningen av mannskapet for betjening av de to MOB-batene om bord er etter var oppfatning ikke i tråd med regelverket fordi innretningen kun har et mannskap til a betjene to MOB-bater.

OD har et inntrykk av at samtrening og øvelser med involvering av områderessursene har vært mangelfulle. Dette gjelder spesielt bruken av det nye beredskapsfartøyet under øvelser.

Videre kom det frem under tilsynet at det generelt er manglende kjennskap til verifikasjonsplanen for områdeberedskapen, og hva som er hovedfokus i denne planen.

I tillegg er det noe uklart hvilket nivå i Statoil som følger opp denne planen, driftsorganisasjonen i Stjørdal eller de ansvarlige for luft- og sjøoperasjoner i Statoil, Sandsli.

OD vil også påpeke at dokumentstrukturen synes å være noe uklart utformet ved at det ikke er et klart skille mellom hvilke dokumenter som er område-, innretnings- og operatørspesifikke. Dette er tatt opp som eget punkt under observasjoner i Heidrun-rapporten.

Det kom også frem under tilsynet at det ikke er etablert et system for fortløpende erfaringsoverføring mellom innretningene som inngår i områdeberedskapen på Haltenbanken, verken på land eller offshore, og at det ikke er gjennomført tilsyn mot de innleide ressursene for å ivareta påse-plikten (rammeforskriften § 13 og 14).

OD har med bakgrunn i dette tilsynet gitt Statoil et varsel om pålegg.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss