Gå til hovedinnhold

Tilsyn med områdeberedskapen i sørlige Nordsjø - ConocoPhillips

I perioden 18.10-5.11.2004 førte vi tilsyn med Talisman AS (TENAS), BP AS og ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) i forbindelse med områdeberedskapen på sørfeltene i Nordsjøen. Tilsynet gjaldt områdeberedskapen i den sørlige Nordsjøen (sørfeltalliansen) og inkluderte innretningene Gyda, Ekofiskkomplekset (bildet), Eldfisk B og Valhall.


Vi gjorde verifikasjoner og intervjuer og vurderte gjennomføringen av en beredskapsøvelse.

Bakgrunn for tilsynet

I det siste har vi satt sterkere søkelys på områdeberedskapskonseptet og ført en serie tilsyn med områdeberedskap på norsk sokkel. Tidligere har tilsvarende tilsyn vært ført med områdeberedskapen på Halten Nordland og på Troll Oseberg.

Tilsynset er ført med bakgrunn i følgende forskrifter med veiledning:
Rammeforskriften § 29 om samordning av beredskap og § 30 om samarbeid om beredskap, styringsforskriften § 15 om kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser, § 20 om avviksbehandling, § 21 om oppfølging og § 22 om forbedring, innretningsforskriften § 40 om utstyr for redning av personell, § 42 om beredskapsfartøy og § 43 om evakueringsmidler, aktivitetsforskriften § 22 om trening og øvelser, § 64 om beredskapsetablering, § 65 om felles bruk av beredskapsressurser, § 66 om beredskapsorganisasjon og § 67 om beredskapsplaner.

I tillegg kommer OLFs retningslinje nr. 64 om etablering av områdeberedskap.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å se nærmere på hvordan COPSAS sikrer at beredskapsplanene og beredskapstiltakene i selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk, da med særlig vektlegging av rammeforskriften §§ 29 og 30 om samordning av og samarbeid om beredskap, rammeforskriften § 15 om verifikasjon og § 38 om overvåking av sikkerhetssoner, styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, aktivitetsforskriften § 64 om beredskapsetablering og § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, innretningsforskriften § 40 om utstyr for redning av personell og § 43 om evakueringsmidler, og opplysningsforskriften § 11 om varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner.

Sentrale emner som ble gjennomgått i tilsynet, var etableringen av områdeberedskap som inkluderer SAR-helikopter, beredskapsfartøy, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap, beredskapsplaner og system for vedlikehold av evakuerings- og redningsutstyr, beredskapsøvelser, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen.

I tillegg har vi sett på koordinering og oppfølging av felles områderessurser.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet identifiserte vi enkelte forhold som har å gjøre med hele COPSAS sitt styringssystem og rutinene deres for beredskap. Tilsynet la hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsmessige forhold på Ekofiskkomplekset ble berørt. Dette betyr at ikke alle observasjonene som ble gjort, kan knyttes direkte til områdeberedskapen i sørfeltalliansen.

Inspeksjonsrunden på innretningene viste god orden og godt renhold. Dette er viktig, og indikerer en positiv holdning til helse, miljø og sikkerhet.

Rømningsveiene var lett tilgjengelige og godt merket. Skiltingen var for det meste god, men enkelte mangler ble registrert. Det ble gjort enkelte funn langs rømningsveiene, som rørkomponenter i rømningsbanen og sikring med tau, men dette ble korrigert umiddelbart.

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse under offshoredelen av tilsynet. Scenariet utviklet seg etter hvert til en mann-over-bord-situasjon. Det ble brukt både lokale og eksterne ressurser. For å demonstrere bruk av områderessursene ble både SAR-maskinen og beredskapsfartøyet involvert. Tidskravet ble oppfylt under øvelsen. Feltberedskapssentralen (FEBS) fremstod som svært rutinert.

COPSAS gjennomfører ikke trening og øvelser etter intensjonene i petroleumsregelverket. Det skal gjennomføres én øvelse og én trening per tur eller tiltak som gir tilsvarende effekt. Øvelsene skal gjennomføres med aktiviteter som måles mot ytelseskrav. Selskapet kunne dokumentere tre årlige øvelser per innretning.

Selskapet må justere innholdet i aktivitetene slik at de er i overenstemmelse med regelverkets krav.

I forkant av aktivitetene blir scenariet gjennomgått. Vi anbefaler at enkelte treninger og øvelser blir gjennomført med ukjent scenario. Dette bør gjøres for å øve mannskapene på å mestre ukjente situasjoner. Slike øvelser bør også innbefatte ledelsen.

Det var heller ikke gjennomført treninger og øvelser med innretningens andreprioritet evakueringsmidler, personellkurv. Selskapet skal gjennomføre aktiviteter med mønstring og evakueringsrutiner som grunnlag for øvelsene.

Det kunne ikke fremvises dokumentasjon som viste at MOB-båten hadde vært på vannet ofte nok. Beredskapsorganisasjonen bør trene og øve opp til grensen for utsetting (satt av selskapet til tre meter).

Regelverket anbefaler bruk av kran til utsettelse av MOB-båt, og ledelsen bør vurdere å flytte MOB-båten til en innretning med mer robust kran for utsettelse.

Styringsforskriften setter krav til tilstrekkelig bemanning og kompetanse i alle faser av petroleumsvirksomheten.

Ved bemanning av beredskapsoppgaver skal det sikres at det ikke tildeles oppgaver som er uforenlige med hverandre. COPSAS setter opp sin beredskapsorganisasjon etter en matrise som inneholder uforenlige oppgaver. Selskapets bemanningssituasjon samt mannskapenes gjennomsnittsalder, spiller inn her.

Det er uro blant de ansatte som følge av dette, og vi har fått kommentarer fra flere hold angående matrisen, også forut for tilsynet.

Vi konstaterer ellers at SAR-mannskapet har mye flytid og brukes i stor grad til transportoppdrag. Dette kan medføre at det kun er beredskapsoppdrag med fare for tap av liv som kan gjennomføres. Dette vanskeliggjør i tillegg trening og øvelse for SAR-mannskapet, for det kan oppstå konflikter med hvilebestemmelsene.

Lenke: Tilsyn på Gyda - områdeberedskap

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss