Gå til hovedinnhold

Tilsyn med områdeberedskap - Oseberg/Troll

Petroleumstilsynet (Ptil), i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT), gjennomførte i perioden 25.-27.4.2006 tilsyn med Norsk Hydro Produksjon as (Hydro) sin ivaretakelse av styring og kapasitet med områdeberedskapen på Oseberg- og Trollfeltene hvor Hydro er overordnet ressurskoordinator for felles beredskapsressurser.


Tilsynet var inndelt i et landmøte og en verifikasjonsaktivitet ute på Oseberg Feltsenter.

SFT deltok på landmøtet.

Området Oseberg/Troll

Området Oseberg/Troll

Bakgrunn for tilsynet

Hydro er tildelt oppgaven som feltkoordinator med ansvar for koordinering av felles beredskapsressurser, herunder SAR-helikopter og to områdeberedskapsfartøyer på Oseberg og Troll. Statoil deltar også i dette samarbeidet med sine innretninger Huldra og Veslefrikk.

Et sentralt tema i denne sammenheng er hvordan selskapet ivaretar styring av felles beredskapsressurser, samtidig som de tar hensyn til kapasitetsvurderinger for den totale områdeberedskapen på feltene Oseberg og Troll.

Områdeberedskapen ble etablert allerede i 2002, og ble etter en om lag 3 års prøveperiode permanent innført fra høsten 2005. Siste gang det ble gjennomført tilsyn mot områdeberedskapen på disse feltene (lenke), var under prøveperioden ved årsskiftet 2003/2004.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bakgrunn i rammeforskriften §§ 9, 13, 29 og 38, styringsforskriften §§ 11, 20, 21 og 22, og aktivitetsforskriften § 64 om beredskapsetablering, og samme forskrift § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Tilsynet tok også utgangspunkt i samtykket for områdeberedskap for Oseberg -Troll (lenke) som ble gitt høsten 2005, samt annen styrende dokumenter fra de involverte selskapene som omhandler områdeberedskapen på feltene.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Hydro ivaretar styring og kapasitetsvurderinger som feltkoordinator for områdeberedskapen på feltene Oseberg og Troll på en forsvarlig måte.

Det ble under tilsynet lagt vekt på hvilke prinsipper, prosesser og metoder Hydro bruker for å sikre en forsvarlig fordeling og bruk av felles beredskapsressurser på feltene Oseberg og Troll, herunder kapasitetsvurderinger av de totale tilgjengelige beredskapsressurser som i en gitt situasjon skal kunne benyttes innenfor feltene Oseberg og Troll.

I tillegg ville vi bli orientert om resultatene fra arbeidet med kapasitetsvurderinger som ble utført i 2005 i samarbeid med konsulentselskapet Safetec.

Ptil har under hele tilsynet lagt vekt på å klarlegge hvordan styringssystemene til Hydro ivaretar beredskapspersonell og deres kompetanse, organisering av beredskapsinnsats på egne og andre innretninger, vedlikehold av innretningsspesifikk beredskap, og organisering av rolle og ansvar for feltkoordinatorene på Oseberg og Troll.

I tillegg til temaer som angår områdeberedskap spesifikt, ble det også vektlagt å verifisere beredskapen om bord på Oseberg Feltsenter.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet avdekket vi ingen forhold som vil føre til varsel om pålegg, men noen observasjoner blir av Ptil karakterisert som avvik og forhold med potensial for forbedring.

Avvik:

 • Mangelfull implementering og kjennskap til APOS (Arbeidsprosess orientert styringssystem) blant beredskapspersonell.

    

  Forbedringspunkter:

  • Mangler fysiske krav til innsatspersonell.

  • Mangelfull kompetanse hos beredskapspersonell.

  • Områdeberedskap - uklare roller mellom HFIS og Feltkoordinator.

  • Bruk av personell-basket (Frog) blir ikke øvet/trenet av kranfører.

  • Mangelfull merking/skilting av rømningsveier.

  Det ble gjennomført en beredskapsøvelse under vårt opphold på Oseberg Feltsenter som inkluderte bruk av både SAR-helikopter og beredskapsfartøyet "Havila Runde".

  Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Mike Theiss