Gå til hovedinnhold

Tilsyn med områdeberedskap i sørfeltalliansen - BP

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden 18.10-5.11.2004 en samlet tilsynsaktivitet mot Talisman AS (TENAS), BP Norge AS og ConocoPhillips (COPSAS) i forbindelse med områdeberedskapen på sørfeltene i Nordsjøen. For BPs vedkommende gjelder dette Valhall.


Tilsynet ble innledet med møter med de respektive selskapenes driftsorganisasjoner i Stavanger, den 18. og 19.10.2004. Statens forurensningstilsyn (SFT) deltok sammen med Ptil på møtene med driftsorganisasjonen. I tillegg gjennomførte SFT egne verifikasjonsmøter med de tre operatørene den 20.10.2004.

Valhall (kilde: BP)God tilrettelegging av tilsynsaktiviteten fra BP sin side, og et godt samarbeidsklima både med landorganisasjonen og om bord på innretningene, bidro til at den praktiske gjennomføringen var god.

Hver innretning omhandles av egne tilsynsrapporter, men møtet i Stavanger omhandles hovedsakelig i denne rapporten.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er en serie av tilsyn rettet mot områdeberedskap på norsk sokkel. Tidligere har tilsvarende tilsyn vært rettet mot områdeberedskapen på Halten Nordland og på Troll Oseberg området.

Tilsynsaktiviteten er gjennomført med bakgrunn i følgende forskrifter med veiledning: Rammeforskriften § 29 om samordning av beredskap, § 30 om samarbeid om beredskap, styringsforskriften § 15 om kvantitative risiko og beredskapsanalyser, §§ 20, 21 og 22 om avviksbehandling, om styring og om forbedring. Innretningsforskriften §§ 40, 42 og 43 om utstyr for redning av personell, om beredskapsfartøy og om evakueringsmidler. Aktivitetsforskriften § 21 om trening og øvelse, § 64 om beredskapsetablering, § 65 om felles bruk av beredskapsressurser, § 66 om beredskapsorganisasjon og § 67 om beredskapsplaner. OLFs retningslinje nr 64 om etablering av områdeberedskap.

Vedrørende SFTs revisjonsomfang og -plan og hjemler vises det til separat rapport fra SFT.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å se hvordan BP sikrer at beredskapsplanene og tiltakene i selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk, med særlig fokus på rammeforskriften §§ 29 og 30 om samordning av og samarbeid om beredskap.

Av sentrale emner som ble gjennomgått i tilsynet var etableringen av områdeberedskap som inkluderer SAR-helikopter, beredskapsfartøy, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap, beredskapsplaner og system for vedlikehold av evakuerings- og redningsutstyr, beredskapsøvelser, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen.

I tillegg har Ptil sett på koordinering og oppfølging av felles områderessurser.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket ingen alvorlige forhold som medfører varsel om pålegg.

Hovedinntrykket fra tilsynet er at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold om bord på Valhall og i forhold som omfatter områdeberedskapen.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsmessige forhold på Valhall ble berørt. Dette betyr at ikke alle observasjoner som ble gjort kan kobles direkte opp mot områdeberedskapen i Sørfeltalliansen.

Under tilsynet ble det gjennomført en øvelse med DFU "Helikopterstyrt innenfor 500m sonen". Øvelsen inkluderte bruk av områderessurser blant annet SAR-helikopter. Ptil er godt fornøyd med gjennomføringen av øvelsen.

Vi har funnet forhold med forbedringspotensial som vi har bedt BP om avklaring på.

For Valhall:

  • Kjennskap til ytelseskrav og krav til trening og øvelser i fm MOB båt beredskap.
  • Gjennomføring av trening og øvelser med fokus på stedfortrederfunksjonen.
  • Oppdatering av beredskapsplan ombord.
  • Informasjon om ny DFU "ekstremt vær".
  • Kjennskap til samordningsdokument.
  • Skilting og maling.
  • Kjennskap til kapasitet på beredskapsressurser.

For områdeberedskapen:

  • Erfaringsoverføring etter øvelser og hendelser.
  • Kapasitetsvurdering for ressurser tilknyttet områdeberedskapen.
  • Styringsgruppens mandat.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss