Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norsk Hydro - Ormen Lange rørledning

I perioden 10.6.-29.9.2005 førte vi tilsyn hos Norsk Hydro Produksjon a.s med etterlevelse av regelverkskrav og prosjektspesifikke krav som er etablert i forbindelse med prosjektering og forberedelse til installering av 30" rørledninger for Ormen Lange. Vi har ikke funnet avvik i denne tilsynsaktiviteten, men identifiserte noen områder med forbedringspotensial.


Kilde: Norsk Hydro30" rørledning

Brønnstrømmen fra Ormen Lange-feltet skal gå i to 120 kilometer lange 30" rør til Nyhamna.

Norsk Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget i Nyhamna, så vel som eksportrørledningsprosjektet.

Bakgrunn for tilsynet

Det å følge opp at aktørene legger til rette for og opprettholder teknisk integritet på innretninger, og det å bidra til erfaringsoverføring mellom aktørene er sentrale prioriteringer for vår HMS-oppfølging. Videre er det et av Ptils resultatmål å bidra til å minimere kostnader forbundet med risiko for materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

I forbindelse med vår behandling av Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Ormen Lange identifiserte vi flere områder for videre oppfølging. Installering av 30" rørledninger ved hjelp av J-legging på dypt vann med svært ujevn sjøbunn var et av disse områdene.

Lenke: Om topografi på sjøbunnen og J-legging (Hydros nettsted)

Formål med tilsynet

Formålet med dette tilsynet har vært å verifisere at Hydro og Saipem etterlever regelverkskrav og prosjektets egne krav som er etablert i forbindelse med prosjektering og forberedelse til installering av 30" rørledninger for Ormen Lange.

En del av målet har også vært å se på hvordan Hydro oppfyller sin påse plikt overfor Saipem som leverandør til Ormen Lange prosjektet.

Resultat fra tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at prosjektet har etablert og implementert et tilfredsstillende styringssystem for denne del av utbyggingsprosjektet.

Vi har ikke funnet avvik i denne tilsynsaktiviteten, men identifiserte noen områder med forbedringspotensial.

Grensesnitthåndtering, risikoregister, avviksbehandling, verifikasjonsplan, erfaringsoverføring, design gjennomganger samt prosjektets eget tilsyn er de områder der det ble identifisert potensial for forbedringer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss