Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på West Navigator

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Meteorologisk institutt (Met.no) førte tilsyn med naturdatainnsamling om bord på West Navigator i tidsrommet 25.-27.3.2009. Vi identifiserte fem avvik i forhold til regelverket og fem forbedringspunkter.


Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet er at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Ormen Lange feltet er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i petroleumsvirksomheten og forsyningstjenesten og som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig å kunne dokumentere at de målte verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Bakgrunn for tilsynet er relevante regelverkskrav og også vilkår som ble gitt i forbindelse med Plan for utvikling og drift (PUD) av Ormen Lange feltet.

Vi viser til stortingsproposisjon 41, vilkår nr. 13 og vilkår nr. 15 hvor det fremgår krav om innsamling, kvalitetssikring og levering av meteorologiske- og oseanografiske data fra Ormen Lange-feltet når boreinnretninger er til stede på feltet.

Vi viser også til møte gjennomført med Shell 21.8.2007, og til referat fra dette der Shell redegjør for hvordan meteorologiske data vil bli samlet inn på feltet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere aktørenes arbeid med relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på West Navigator, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002. Regelverkskravene omfatter også METAR-observasjoner*.

*METAR (Meteorological Aerodrome Report)
Koden for, eller selve meldingen om værobservasjoner fra en flyplass. Flyplassene sender melding om værobservasjoner (metar) til Meteorologisk institutt daglig, ti minutter før hver hele time, og evt. også ti minutter før hver halve time.

Resultat av tilsynet
Det ble påvist fem avvik og fem forbedringspunkter i forhold til regelverket.

Det vises her særlig til innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til den anbefalte standarden NORSOK N-002 for måleresultater utover toleransegrensene mellom operatørens måleinstrumenter og Met.no sine kalibrerte reisenormaler (måleutstyr).

Alt utstyr til innsamling av naturdata var tilfredsstillende rengjort og i god stand. Utstyret var underlagt gjeldende kontrollrutiner for West Navigator. Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet om bord på West Navigator. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |