Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på Heimdal

Petroleumstilsynet (Ptil) førte sammen med Meteorologisk institutt (Met.no) tilsyn med naturdatainnsamling på Heimdal i tidsrommet 26.-28.9.2006.


Utstyr og systemer for innsamling av naturdata, rutiner for rapportering og bruk samt vedlikeholdsrutiner ble gjennomgått under tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Heimdal er av stor betydning både for sikker helikoptertransport, væravhengige operasjoner i virksomheten, til forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin værdatabase.

Heimdal (kilde: Hydro)Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Heimdal (bildet), jf regelverkskrav fastsatt i rammeforskriftens § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriftens § 4 om krav til oppbevaring og kassering av data, bokstav b, og innretningsforskriftens § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med henvisning veiledninger og til bruk av NORSOK-standard N-002.

Regelverkskravene omfatter også METAR-observasjoner (Meteorological Aerodrom Reports).

Resultat fra tilsynet

Observasjonene viste at det var meget god overensstemmelse mellom måleinstrumentene på Heimdal og Met.no sine reisenormaler.

Utstyret som er i bruk til naturdatainnsamling var rengjort og i god stand. Instrumenthytta ved vestsiden av helikopterdekk var merkbart renere enn tilsvarende hytte på taket av radiorommet. Dette kan ha sammenheng med eksosutslipp fra Heimdal samt eksosutslipp fra helikoptertrafikken.

Utstyret er underlagt gjeldende kontrollrutiner for Heimdal. Vedlikeholdet bygger på vedlikeholdssystemet SAP. Styrende dokumentasjon for innholdet i vedlikeholdssystemet ligger i APOS (Arbeids Prosess Orientert Styring). Det forebyggende vedlikeholdssystemet inneholder daglige, to ukers og tre måneders rutiner. Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet. Det årlige vedlikeholdet utføres av systemleverandøren MIROS.

Heimdal har fullstendig SHIP-tjeneste (kodete værobservasjoner på havet) med automatisk innsending av SHIP hver time. SHIP-meldingene inneholder kun instrumentmålte observasjoner.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss