Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på Heidrun 9.-11.12.2008

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte sammen med Meteorologisk institutt (Met.no) tilsyn med naturdatainnsamling på Heidruninnretningen i tidsrommet 9.-11.12.2008.


Tilsynet startet med et innledende møte på innretningen hvor hensikten med tilsynsaktiviteten ble gjennomgått. Vi fikk en omvisning på innretningen som omfattet instrumentene som nyttes til naturdatainnsamling.

Heidrun (kilde: StatoilHydro)

Heidrun (kilde: StatoilHydro)

Utstyr og systemer for innsamling av naturdata, rutiner for rapportering og bruk, samt vedlikeholdsrutiner ble gjennomgått.

Bakgrunn for tilsynet
Kvaliteten på innsamling av naturdata fra Heidrun er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig å kunne dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å gå gjennom relevante rutiner for utføring, vedlikehold og rapportering av innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Heidrun, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretnings-forskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002. Regelverkskravene omfatter også METAR (Meteorological Aerodrom Reports) observasjoner.

Resultat av tilsynet
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket. Målekontrollen avdekket ingen avvik fra anbefalt standard NORSOK N-002 for måleresultater utover toleransegrensene mellom operatørens måleinstrumenter og kontrollinstrumentene og Met.no sine reisenormaler.

Alt utstyr for bruk til innsamling av naturdata var tilfredsstillende rengjort og i god stand. Plasseringen av både mekanisk og akustisk vindmåler i boretårnet anses som beste alternativ for best mulig eksponering. I tillegg er det en mekanisk vindmåler i antennemast med dårligere eksponering.

Utstyret var underlagt gjeldende kontrollrutiner for Heidrun. Vedlikeholdssystemet for utstyret er en del av SAP. Både program for vedlikeholdsstyring og oversikt over utført vedlikehold finnes i SAP, og er sporbart. Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet om bord på Heidrun.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |