Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på Draugen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 15.-17.10.2007, sammen med Meteorologisk Institutt (Met.no), tilsyn med A/S Norske Shells naturdatainnsamling på Draugen. Det ble ikke påvist avvik fra regelverkskrav, men vi identifiserte enkelte forhold med potensial for forbedring.


Utstyr og systemer for innsamling av naturdata, rutiner for rapportering samt bruk av utstyr og vedlikeholdsrutiner ble gjennomgått under tilsynet.

Draugen

Draugen (kilde: Shell)

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet var at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Draugen er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig å kunne dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynsaktiviteten var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på
Draugen, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriftens § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriftens § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretnings-forskriftens § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med henvisning veiledninger og til bruk av Norsok standard N-002. Regelverkskravene omfatter også METAR (Meteorological Aerodrom Reports) observasjoner.

Resultat fra tilsynet
Det ble ikke påvist avvik fra regelverkskrav.

Under målekontrollen identifiserte vi imidlertid noen forhold med mulig potensial til forbedringer, herunder avvik fra anbefalt standard Norsok N-002 for noen måleresultater utover toleransegrensene mellom måleinstrumentet for kontroll av lufttemperatur og kontrollinstrumentet for luftfuktighet på Draugen og Met.no sine reisenormaler.

Alt utstyr for bruk til innsamling av naturdata var rengjort og i god stand (instrumenthytta ved vestsiden av helikopterdekk og sikt- og skyhøydemåleren).

Plasseringen av vindmålerne i toppen av sørkrana anses optimal med hensyn til mest mulig fri eksponering.

Utstyret var underlagt gjeldende kontrollrutiner for Draugen. Vedlikeholdssystemet for utstyret er en del av SAP.

Styrende dokumentasjon for vedlikeholdssystemet ligger i dokumentet "Strategi for vedlikehold av instrument og telekommunikasjonsutstyr". Vedlikeholdet var utført av det tekniske personellet om bord på Draugen. Det årlige vedlikeholdet utføres av systemleverandøren MIROS.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss