Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdainnsamling på Norne

Petroleumstilsynet (Ptil) førte sammen med Meteorologisk Institutt (Met.no) tilsyn med naturdatainnsamling på Norne i tidsrommet 31.10-2.11.2006.


Utstyr og systemer for innsamling av naturdata, rutiner for rapportering og bruk samt vedlikeholdsrutiner ble gjennomgått.

Norne (kilde: Statoil)

Norneinnretningen (foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA)

Bakgrunn for tilsynet

Naturdata fra Norne er meget viktig for flyvær- og flysikringstjenesten til havs spesielt fordi det er få målepunkter i dette området. For å oppnå dette kreves høy kvalitet på målinger og observasjoner.

For å trygge helikoptertrafikken er korrekte høydereferanser med nøyaktige og pålitelige lufttrykkmålinger spesielt viktig. For å sikre tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig å kunne dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Innsamling av naturdata er av stor betydning både for sikker helikoptertransport, væravhengige operasjoner i virksomheten, til forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin værdatabase.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Norne, jf regelverkskrav fastsatt i rammeforskriftens § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriftens § 4 om krav til oppbevaring og kassering av data, bokstav b, og innretningsforskriftens § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med henvisning veiledninger og til bruk av NORSOK-standard N-002.

Regelverkskravene omfatter også METAR-observasjoner (Meteorological Aerodrom Reports).

Resultat fra tilsynet

Observasjonene viste at det var meget god overensstemmelse mellom måleinstrumentene på Norne og Met.no sine reisenormaler.

Utstyret som er i bruk til naturdatainnsamling var rengjort og i god stand.

Styrende dokumenter for innholdet i vedlikeholdssystemet ligger i DocMap. Utstyret er underlagt gjeldende kontrollrutiner for Norne. Rutiner for førebyggende vedlikehold ble gjennomgått. Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet ombord.

Norne har fullstendig SHIP-tjeneste (kodete værobservasjoner på havet) med automatisk innsending av SHIP hver tredje time. SHIP meldingene inneholder både instrumentmålte og manuelle observasjoner.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss