Gå til hovedinnhold

Tilsyn med MSV Regalia - maritime systemer, beredskap og arbeidsmiljø

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 25.-26.5.2009 verifikasjonsaktiviteter om bord på boliginnretningen MSV Regalia. Aktivitetene var rettet mot forhold knyttet til maritime systemer, beredskap og arbeidsmiljø.


Innretningen lå ved verftet Keppel Verolme i Rozenburg i Holland for vedlikehold, modifikasjoner og oppgradering.

Regalia (kilde: Prosafe).

Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomganger, samtaler og verifikasjoner ombord på innretningen. Tilsynet var del av saksbehandlingen knyttet til Prosafe Offshore PTE Ltd (Prosafe) sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
MSV Regalia er en flyttbar boliginnretning bygd i 1985, og har klassesertifikater i Lloyds.  Innretningen er registrert i Singapore, der Lloyds er flaggstatsrepresentant. Prosafe har søkt om SUT for innretningen. Etter verkstedsopphold er planen at innretningen skal til norsk sokkel for BP på Valhallfeltet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til maritime systemer, beredskap og arbeidsmiljø var i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknaden, samt informasjon mottatt fra Prosafe og prosjektteamet ved verftet. 

Resultat av tilsynet

Maritime systemer
Innenfor fagområdet maritime systemer avdekket vi to avvik relatert til fjernstengesystemet for vanntette lukningsmidler. Vi identifiserte også seks områder med forbedringspotensial relatert til kontrollpaneler for vanntette lukningsmidler og ballastsystem. Vi har også bedt om å få tilsendt oppdatert dokumentasjon når den foreligger.

Beredskap
Innenfor fagområdet beredskap avdekket vi to avvik, ett avvik i forbindelse med manglende merking og skilting av rømningsveier der underlaget var ristverk og ett avvik som følge av manglende kunnskap om beredskapsmanual.

Det ble identifisert to forbedringsområder.

Det var ikke mulig å føre tilsyn med beredskapsutstyr i skap på innretningen, da disse var plassert på land under verftsoppholdet. Også innen dette fagområdet ønskes oppdatert dokumentasjon tilsendt.

Arbeidsmiljø
Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at boligdelen på MSV Regalia (både ny og gammel boligmodul) vil kunne tilby gode rekreasjons- og arbeidsmiljøforhold for personell og gjester om bord.

De største arbeidsmiljømessige utfordringene på nåværende tidspunkt knytter seg til manglende kartlegging av en rekke arbeidsmiljøforhold på innretningen og håndtering av identifiserte arbeidsmiljøavvik, hovedsaklig knyttet til områder utenfor boligkvarteret.

På verifikasjonstidspunktet var det ikke mulig for Ptil å få en samlet oversikt over arbeidsmiljøstatus på innretningen, da Prosafe ikke har sluttført sin verifikasjon av arbeidsmiljøforhold opp mot gjeldende kravgrunnlag. Det gjenstår fremdeles et omfattende arbeid med å kartlegge lys, støy, kjemiske helserisiko, HVAC og kvalitative arbeidsmiljøforhold på innretningen.

I tilsynsrapporten listes 13 avvik og fire forbedringspunkter som ble avdekket under vår aktivitet. I hovedsak knytter avvikene seg til manglende fysisk-teknisk utforming av enkeltområder og rom.

Det vises ellers til foreløpige resultater fra pågående kartleggingsaktiviteter som inneholder opplysninger om ytterligere avvikende arbeidsmiljøforhold.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |