Gå til hovedinnhold

Tilsyn med mest mulig effekt

Hvert år gjennomfører Ptils fagfolk en lang rekke tilsyn med selskapene i petroleumsnæringen. Nå arbeider vi med å få enda bedre innblikk i hvordan selskapene følger opp våre funn og hvilke tilsynsaktiviteter som gir mest effekt.


Vi vil gjerne vite om eksempler på Ptils tilsyn eller selskapenes egne oppfølgingsaktiviteter som har hatt god effekt. 

Skriv ned eksempler og erfaringer - og ikke minst hvorfor det hadde effekt - og send til:

Janne Haugland, Ptil
janne.haugland@ptil.no

 

- Tilsyn er en sentral del av vår oppfølging av næringen og gir oss som myndigheter et godt grunnlag for å vurdere om selskapene driver virksomheten forsvarlig og i tråd med regelverket, sier Ingvill Hagesæther Foss, tilsynsdirektør i Ptil.

- Vi bruker mye ressurser på tilsynsaktiviteter gjennom et år, men samtidig ser vi at det er utfordrende å måle den konkrete effekten av tilsyn. Vi har derfor satt i gang et arbeid for å forbedre dette, og har startet å samle informasjon – både fra andre etater, selskapene vi fører tilsyn med, og internt i Ptil - om arbeidet med effekt og effektvurdering.

Refleksjoner
I mai i år deltok representanter fra flere sentrale operatørselskap og rettighetshavere i et møte hos Ptil om dette temaet.

- Selskapenes presentasjoner og refleksjoner ga oss nyttig informasjon, både om hvordan selskapene opplever våre tilsyn og hvordan de selv følger opp observasjoner og funn vi gjør.

Flere aktiviteter er planlagt, blant annet skal det i en periode framover gjennomføres en brukerundersøkelse i etterkant av Ptils tilsynsaktiviteter. Hensikten her er å avdekke hvordan våre revisjoner oppfattes ute i næringen og belyse eventuelle forbedringspunkter.

Økt kvalitet
- Vår oppfølging skal komme i tillegg til selskapenes egen oppfølging, men det er selvsagt viktig for å oss å sørge for at myndighetenes prioriteringer og ressursbruk har best mulig virkning og effekt. Målet er å øke kvaliteten på våre og selskapenes egne tilsyn og øke bevisstheten om hvilke tilnærminger som gir ulike typer effekt.

Hagesæther Foss legger også vekt på at selskapenes egen oppfølging av sine aktiviteter er en sentral del av deres ansvar. I møtet i mai var dette en viktig del av diskusjonen.

Alle aktører oppfordres derfor til å tenke gjennom hvordan deres egne aktiviteter kan planlegges og følges opp slik at de gir mest mulig effekt.

Oppfølging
- Tilsyn og oppfølgingsaktiviteter er svært ressurskrevende, enten det er vi som gjennomfører det eller det gjøres internt i selskapene.

- Vi ønsker alle å få mest mulig ut av aktivitetene. For å få til det, er det blant annet viktig å følge opp at tiltakene etter oppfølgingsaktiviteter faktisk blir gjennomført og virker etter hensikten. I tillegg er det Ptils erfaring at det er positivt å holde fast på ett tema over tid.