Gå til hovedinnhold

Tilsyn med mekanisk ferdigstillelse ved Hammerfest LNG

I perioden 27.-28.6.2006 førte vi tilsyn med Statoil ASA (Statoil) på Hammerfest LNG. Tilsynsaktiviteten var rettet mot ferdigstillelse og overlevering for idriftsettelse, med hovedvekt på systemene for fordeling av komprimert luft og deteksjon av branner og gass. Under tilsynet identifiserte vi ingen avvik av regelverket.


 

Snøhvit (billedkilde: Kaefer)

Gass- og kondensatfeltet Snøhvit i Barentshavet bygges ut med undervannsproduksjonsanlegg, rørledning til land og gassbehandlingsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest (Hammerfest LNG).

Bakgrunn for tilsynet

Vår oppgave er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet. Videre skal vi påvirke aktørene til selv å forebygge hendelser som kan medføre storulykker og ulykker med tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.

Når det gjelder storulykkespotensialet, er det særlig viktig å skape en bevissthet i forhold til hvilke faktorer som bidrar til økt risiko. Det skal i den forbindelse legges vekt på betydningen av helhetlig styring av virksomheten som en viktig forutsetning for å opprettholde et tilfredsstillende HMS-nivå.

Hammerfest LNG er i en fase der det foregår mekanisk ferdigstillelse samtidig med testing og utprøving for overføring til drift. I denne fasen legges mye av grunnlaget for en sikker oppstart og framtidig drift av anlegget.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å se til at de pågående aktivitetene foregår i tråd med gjeldende regelverk og selskapsinterne krav og avdekke eventuelle behov for korrigeringer. Videre var hensikten å få et inntrykk av om overgangen fra prosjekt til drift foregår på en styrt og systematisk måte med hensyn til tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet identifiserte vi ingen brudd på gjeldende regelverk. Det ble heller ikke påvist forbedringsområder ved de omfattende aktivitetene som gjennomføres på anlegget.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss