Gå til hovedinnhold

Tilsyn med materialvalg - Ormen Lange

Oljedirektoratet (OD) har gjennomført et tilsyn rettet mot Norsk Hydro Produksjon a.s. (NH) sitt arbeid med materialvalg i undervannsanlegg og rørledninger til Ormen Lange.


Tilsynet ble gjennomført med møter og samtaler med personell i Ormen Lange-prosjektets organisasjon i perioden 20.-22.8.2003.

Bakgrunn for tilsynet

Det å følge opp at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretninger, og det å bidra til erfaringsoverføring mellom aktørene er sentrale prioriteringer for ODs HMS-oppfølging.

Videre er det et av ODs resultatmål å bidra til å minimere kostnader forbundet med risiko for materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

I de senere år har det vært en rekke hendelser på norsk sokkel som viser manglende robusthet i materialvalg til undervannsanlegg og rørledninger.

Ormen Lange-utbyggingen inneholder undervannsløsninger med utfordrende systemdesign på dypt vann. Levetiden for undervannsanlegget er satt til 30 år og til 50 år for rørledningene. Høye regularitetskrav og lav vedlikeholdstilgjengelighet setter krav til robuste løsninger.

Formål med tilsynet

Målet med dette tilsynet er å verifisere at NH benytter kvalifiserte løsninger for undervannsanlegg og rørledninger til Ormen Lange-prosjektet, slik at gjeldende krav i petroleumsregelverket oppfylles.

Videre er det en målsetting å påse at styringssystemene bidrar til at rett kompetanse blir involvert til rett tid, og at kommunikasjonen mot tilgrensende fagdisipliner er tilfredsstillende slik at robuste løsninger velges.

Resultat av tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at NH i denne tidlige fasen har vektlagt materialvalg, og at prosjektet så langt har arbeidet systematisk for å identifisere og møte utfordringene på dette området.

Vi ser enkelte forbedringsområder knyttet til eksempelvis styring av teknologikvalifisering og erfaringsoverføring.