Gå til hovedinnhold

Tilsyn med materialvalg i undervannsanlegg til Snøhvit

Oljedirektoratet (OD) har gjennomført et tilsyn rettet mot Statoils materialvalg i undervanns-anleggene på Snøhvitfeltet. Tilsynet tok utgangspunkt i petroleumsregelverkets krav til robust materialvalg og i Statoil sin oppfølging av påseplikten overfor leverandører.


Tilsynet ble gjennomført med et oppstartsmøte med Snøhvits prosjektorganisasjon på Forus 7.4.2003, møte og samtaler med ABBs prosjektteam i Dusavik 9. og 10.4.2003 samt møte og samtaler med underleverandør ABB Vetco Gray U.K Limited i Aberdeen 14. og 15.5.2003.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynsoppgaven tar utgangspunkt i ODs prioriteringer relatert til rapporterte hydrokarbonlekkasjer og teknisk integritet på petroleumsinnretninger. Videre legges et av ODs resultatmål til grunn: å minimere kostnader forbundet med risiko for materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

Snøhvit- utbyggingen inneholder teknologisk komplekse undervannsløsninger med høye regularitetskrav og lav vedlikeholdstilgjengelighet. Denne type leveranser er også karakterisert ved omfattende involvering av underleverandører der styringen av prosjektet og oppfølgingen av påseplikten er krevende.

I de senere år har det også vært en rekke hendelser på norsk sokkel som viser manglende robusthet i materialvalg.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å verifisere at Statoil gjennomfører dette utbyggingsprosjektet ved å benytte kvalifiserte løsninger for undervannsanlegget, og gjennom dette sikrer at gjeldende krav i petroleumsregelverket oppfylles.

Videre er det en målsetting å påse at styringssystemene bidrar til at rett kompetanse blir involvert til rett tid, og at kommunikasjonen mot tilgrensende fagdisipliner som vedlikehold er tilfredsstillende, slik at robuste løsninger velges.

Statoils ivaretakelse av påseplikten ift leverandørers styring av prosjektets leveranser skal også vurderes.

Resultat av tilsynet

OD har inntrykk av at Statoil gjennomfører en prosjektstyring som i hovedsak gir som resultat at det med hensyn på materialer velges
kvalifiserte og robuste løsninger for undervannsanleggene på Snøhvitfeltet.

Statoil har forbedringspotensial i forhold til oppfølging av ABB som leverandør av undervannsanleggene. Dette gjelder både i forhold til bruk og styring av materialkompetansen og i forhold til organisering, rapportering og styring av prosjektet.

Det ble avdekket manglende ferdiggjøring og manglende sporbarhet av kvalitetsplaner og relaterte dokumenter som skal ligge til grunn for fabrikasjonen av utstyret.

Det ble videre avdekket uklare oppfatninger av ansvarsforhold og rapporteringslinjer for enkelte funksjoner hos ABB.