Gå til hovedinnhold

Tilsyn med maritime systemer på Njord A

I perioden 24.-27.5.2005 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn hos Norsk Hydro med de maritime systemene på Njord A. I fokus under tilsynet var oppfølging av de maritime systemene på Njord A i driftsfasen. Det generelle inntrykket etter tilsynet er positivt.


Med maritime systemer menes systemer relatert til stabilitet - herunder ballastsystemer, vær- og vanntett integritet og strukturell integritet - samt forankringssystemene.

Bakgrunn for tilsynet

Njord A (kilde: Norsk Hydro)Njord A (bildet) er en flytende slakkforankret produksjonsinnretning. De maritime systemene på slike innretninger er av høy betydning for sikkerhetsnivået.

Erfaringer fra tidligere hendelser, for eksempel (lenke) på brasiliansk sokkel, illustrerer at de maritime systemene på slike innretninger krever god oppfølging og godt vedlikehold i driftsfasen.

Det er dessuten viktig for innretningens integritet at personellet som har ansvaret for de maritime systemene og de som håndterer systemene har den nødvendige kompetansen.

I veiledningen til aktivitetsforskriften § 19 gis det tydelige føringer på det kompetansenivået som myndighetene forventer at de som betjener systemene og de som har ansvaret for driften av systemene innehar.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere om Norsk Hydros systemer sikrer at de maritime systemene på Njord A er i en slik tilstand at det forventede sikkerhetsnivået opprettholdes. Tilsynet omfatter både tekniske og operasjonelle aspekter.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet var godt tilrettelagt fra Hydro sin side. Tilsynslaget ble godt mottatt både i Kristiansund og om bord på Njord A.

Det generelle inntrykket etter tilsynet er positivt. Personellet om bord virket godt motivert og kompetent, samtidig som den tekniske standarden virket god.

En maritim leder med kvalifikasjonskrav i henhold til aktivitetsforskriften § 19 har ansvaret for de maritime systemene om bord. Etter tilsynslagets mening er dette en viktig faktor for å sikre at de maritime systemene blir brukt riktig og fungerer etter hensikten i en ulykkessituasjon.

Det ble likevel gjort noen observasjoner både av forbedringspotensial og avvik. Et av avvikene var knyttet til nødstengning av en vanntett dør i pontongen. Disse vanntette dørene kan være kritiske elementer i en ulykkessituasjon.

Korrigering av avviket ble startet umiddelbart etter at avviket ble identifisert.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss