Gå til hovedinnhold

Tilsyn med marine systemer og bærende konstruksjoner på Alvheim

I perioden 18-20.05.05 utførte Petroleumstilsynet (Ptil) et tilsyn med Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) knyttet til risikoanalyser og maritime forhold for Alvheim. Hovedinntrykket er at Marathon arbeider godt med å løse utfordringene med utbyggingen.


Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med detaljprosjekteringen av MS Odin med vekt på risikoanalyser, konstruksjonsanalyser, forankringsanalyser og maritime forhold i perioden 18.-20.5.2005.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført hos Marathon i Stavanger med fokus på den overordnede prosjektstyringen. Videre ble tilsynsaktiviteten gjennomført hos APL i Arendal med fokus på analysene av forankringen. Gjennomføringen av tilsynsaktiviteten ble avsluttet hos Safetec i Trondheim med fokus på risikoanalysene av de marine systemene.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet er gjennomført med bakgrunn i tilsyn som ble gjennomført i 2004 (lenke). I tillegg er det ved behandlingen av Plan for utbygging og drift av Alvheim, satt vilkår fra myndighetene ved godkjenning av planen.

Formål med tilsynet
Målet med tilsynsaktiviteten er å sikre at Marathon etterlever de krav som regelverket setter med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Et spesielt fokus ble satt på bruken av rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten, og hva dette innebærer.

Videre har målet for tilsynsaktiviteten vært å:

  • følge opp våre merknader fra tilsynet i 2004
  • se til at forankringsanalysene gjøres forsvarlig - (dette etter flere alvorlige hendelser på norsk sokkel de senere årene)
  • verifisere etterlevelse av vilkår gitt ved godkjenning av plan for utbygging og drift, knyttet til risikoanalyser av marine systemer. Det er også verifisert at denne risikoanalysen blir vurdert sammen med håndtering av risiko knyttet til forankring, ballastering, lukningsmidler, stabilitet, stigerør og grønn sjø

Resultat fra tilsynet
Hovedinntrykket fra tilsynsaktiviteten er at Marathon arbeider godt med å løse utfordringene med utbyggingen.

Vi har påpekt avvik fra regelverket knyttet til planlagt bruk av et tankskip for lasteoperasjoner fra Alvheim med for lav (Dynamisk Posisjonering) DP utstyrsklasse, feil regelverk for ankeranalyser og mangelfull kontroll av programvare.

Det er videre påpekt 12 forbedringspunkter knyttet til kvalitetssikring, risikoanalyser, forankringsanalyser, utmattingsanalyser, utforming av pæler og til bølgehøyder.

Relevant personell innen kvalitetssikring hos APL var ikke tilstede under tilsynet.

En av våre merknader fra tilsynet i 2004 var ikke rettet opp.

Rapporten inneholder påvist avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse forholdene punkt for punkt.

Vi ber videre Marathon følge opp kvalitetssikring hos APL siden dette forholdet ikke kunne utføres under tilsynet da relevant personell fra APL ikke var tilgjengelig.

Frist for tilbakemelding på avvik og forbedringspunkter settes til 15.8.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no