Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Marathon sin bruk av kvantitative risikoanalyser (TRA/QRA)

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) sin bruk av kvantitative risikoanalyser (TRA/QRA).


Aktiviteten ble gjennomført i form av et møte den 3.6.2009 der Marathon presenterte sitt arbeid med risikoanalyser. Tilsynsteamet hadde her anledning til å be om verifikasjoner og å stille spørsmål til relevant personell. Personell fra Maersk Drilling Norge AS (Maersk) deltok også i møtet.

Bakgrunn
I HMS regelverket har risikoanalyser en meget sentral rolle. Gode og formålstjenelige analyser, utført på tidspunkt der en kan påvirke beslutninger av betydning for risikonivået, er en sentral forutsetning for at en skal kunne utforme og drive et anlegg eller en innretning i tråd med regelverket.

Det at kvantitative risikoanalyser blir utarbeidet, implementert, brukt og fulgt opp på en systematisk og sporbar måte er således et viktig bidrag til styring av risiko i alle faser av anleggets levetid.

Kravgrunnlaget for aktiviteten gis i hovedsak av Styringsforskriften (SF) § 15 om kvantitative risikoanalyser samt andre relevante krav i SF kapittel I, II, IV og V, i tillegg til krav i Rammeforskriften § 9 om prinsipper for risikoreduksjon.

Mål
Målet for oppgaven var å vurdere hvorvidt Marathon har etablert interne krav og arbeidsprosesser som sikrer ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i risikoanalysene.

Vi ba i varslingsbrevet om å få presentert Marathons krav og retningslinjer, med praktiske eksempler og med erfaringer fra Alvheim FPSO.

Vi ba videre om at Marathon gjorde rede for eventuelle forbedringsområder de hadde identifisert.

Resultat
Vår generelle vurdering er at Marathon i samarbeid med Maersk gjennomfører mange og viktige aktiviteter knyttet til gjennomføring og bruk av kvantitative analyser av risiko på Alvheim FPSO.

Vi konstaterer at der også er viktige forbedringsområder, i stor grad påpekt av Marathon selv, særlig knyttet til mangelfull formalisering av krav og retningslinjer, herunder arbeidsprosesser, roller og ansvar innenfor dette området.

Rapporten etter tilsynet (se lenke i høyre spalte) drøfter forbedringspunkter og andre observasjoner. Vi ber om en redegjørelse fra Marathons side om hvordan disse forholdene vurderes, og hvilke tiltak som eventuelt iverksettes relatert til dem innen 25.9.2009.

,
E-post: |