Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Marathon, Odfjell, Halliburton og Swaco

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 2. - 4. juli 2003 og var rettet mot Marathons oppfølging av boreentreprenøren Odfjell samt planlegging og gjennomføring av brønnserviceaktiviteter ved Halliburton og Swaco. Tilsynet omfattet videre disse selskapenes egen oppfølging av bestemmelsene om arbeidstid, restitusjon og hvile, arbeidstakermedvirkning samt varsling og rapportering av personskader. I tillegg ble det ført tilsyn med Odfjells ivaretakelse av hovedbedriftsansvaret i forhold til brønnserviceselskap på Deepsea Bergen innenfor de nevnte områdene.


Bakgrunn for tilsynet

Arbeidstakerorganisasjonene har de siste årene pekt på at det i økende grad planlegges for bruk av overtid.

Stortingsmelding nr 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten tar opp problemstillingen vedrørende arbeidstid og konkluderer blant annet med at uforsvarlig lange arbeidsøkter innebærer en sikkerhetsrisiko.

Kravene som regulerer forholdet mellom hviletid og arbeidstid, krav til tilrettelegging for god restitusjon og krav med hensyn til omfanget av nattarbeid, er tydeliggjort i det nye regelverket som trådte i kraft 1.1.2002. I det nye regelverket er også kravene til arbeidstakermedvirkning presisert.

Siden 2001 har OD registrert en stor nedgang i innrapporterte personskader. I 2002 gjennomførte OD tilsyn mot sentrale operatører på sokkelen for å finne årsaken til den store nedgangen. OD har fortsatt dette arbeidet i 2003.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp overholdelsen av bestemmelser om arbeidstid, tilrettelegging for nødvendig restitusjon og hvile, arbeidstakermedvirkning samt varsling og rapportering av personskader med hensyn til følgende ansvarsfordeling:
· Operatørs oppfølging av reder, samt planlegging og gjennomføring av brønnserviceaktiviteter med hensyn til tilstrekkelig bemanning.
· Reders ivaretakelse av hovedbedriftsansvaret i forhold til brønnserviceselskap.
· Utvalgte brønnserviceselskapers ivaretakelse av arbeidsgivers ansvar.
· Operatørs etterlevelse av krav om varsling av alvorlige og akutte skader og rapportering av personskader.

Resultat av tilsynet

Selskapene har systemer for å ivareta arbeidstidsbestemmelsene.

Odfjellpersonell får normalt sove alene, men tredjepartspersonell må i større grad dele lugar med andre som går samme skift.

Det har vært vanskelig å få til gode ordninger for arbeidstakermedvirkningen for brønnservicepersonell, og det er heller ikke etablert en verneombudsordning for Swacopersonell. Brønnserviceselskapene og deres arbeidstakere er heller ikke representert i felles, stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU).

Marathon bruker Odfjells prosedyrer for varsling og rapportering av personskader. OD har ingen bemerkninger til systemet for rapportering av personskader.

Marathon mangler imidlertid prosedyre for varsling av alvorlige personskader.