Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Maersk Contractors Norge AS og Norsk Offshore Catering AS

I perioden 18.4.2007-28.2.2008 førte Petroleumstilsynet og Helsetilsynet i Rogaland tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø i forpleining – Maersk Contractors Norge AS (Maersk) og Norsk Offshore Catering AS (NOC). Vi identifiserte blant annet tre avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet har vært gjennomført i to deler. Selskapene har levert egenvurderinger i henhold til brev med varsel om tilsyn.

Bakgrunn for tilsynet
Gjennom tilsyn i andre selskap er det kommet fram at forpleiningsansatte har relativt høyt sykefravær og at styring av renhold og hygiene samt styring av arbeidsmiljø for de forpleiningsansatte er mangelfull. Data fra prosjektet Risikonivå i petroleumsvirksomheten (RNNP) bekrefter et høyt sykefravær og at de forpleiningsansatte opplever høy arbeidsbelastning.

Tilsynet inngår som en del av Ptils satsningsområde ”risikoutsatte arbeidstakergrupper” og er også en oppfølging av prosjektet ”Løft for forpleining” som ble gjennomført i næringen 2001 - 2003, og som har vært fulgt opp i Sikkerhetsforum.

Formål med tilsynet
Hensikten med tilsynet har vært å følge opp operatørers, rederes og forpleiningsselskapers styring av renhold og hygiene, samt styring av arbeidsmiljø for ansatte i forpleining.

Hovedtemaene for tilsynet var:

 • Styring av arbeidsmiljø.
 • Tilrettelegging av arbeidet, inkludert for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
 • Styring av renhold og hygiene.
 • Opplæring.
 • Ansvarsdeling mellom de ulike aktørene (operatør, reder og forpleiningsselskap).

Tilsynet med NOC og Mærsk ble i første omgang gjennomført som en del av et tilsyn rettet mot hele næringen.

På grunnlag av de to selskapenes beskrivelse av sine rutiner innen tilsynets tema, samt et eget innspill fra HVO og IE-klubben i NOC, ble det holdt et oppfølgingsmøte 28.2.2008 for å få nærmere avklaring av en del forhold knyttet til NOC sitt system for styring av renhold, hygiene og styring av arbeidsmiljø for sine ansatte samt Mærsk sin oppfølging som oppdragsgiver. I dette møtet ble også selskapets tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning belyst.

Resultat av tilsynet
Det kom fram under tilsynet at flere elementer i styringen av arbeidsmiljø, renhold og hygiene var mangelfulle.

Det ble registret tre avvik fra regelverket:

 1. Gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger for de forpleiningsansatte i NOC var mangelfull.
  Gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger for de forpleiningsansatte i NOC har skjedd uten tilstrekkelig bruk av relevant fagkompetanse og arbeidsmiljøfaktorene var heller ikke vurdert opp mot regelverkskrav.
 2. Tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning i NOC var mangelfull.
  Det var blant annet ikke satt av tid for hovedverneombud (HVO) eller verneombud (VO) til å utføre oppgaver vervene innebærer og det var i liten grad lagt til rette for opplæring, møter og kommunikasjon mellom HVO og VO. De ansatte var i liten grad involvert i HMS-arbeidet slik regelverket krever.
 3. Opplæringen knyttet til helserisiko for den enkelte ansatte i NOC var i liten grad ivaretatt. Både bruk av relevant kompetanse og arbeidstakermedvirkning i utvikling av opplæringstilbudet var mangelfullt.

Vi registrerte to forhold med potiensial for forbedring:

 1. Bruk av bedriftshelsetjenesten.
  Bedriftshelsetjenesten NOC har knyttet til seg, deltok i liten grad i HMS-arbeidet. Dette gjaldt både gjennomføring og oppfølging av kartlegginger, tilrettelegging for og oppfølging av sykemeldte og gjennomføring av opplæring knyttet til helserisiko.
 2. Registrering og melding av mulig arbeidsbetinget sykdom.
  Arbeidstakerne i NOC opplevde at de ikke fikk nok informasjonen om melding om mulig arbeidsbetinget sykdom (abs). Dette kunne føre til høy terskel for å melde om mulig abs.

Vi ser det som positivt at det er påbegynt tiltak for å forbedre opplæringen i NOC. Det er også lagt planer for å forbedre arbeidstakermedvirkningen i selskapet.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |