Gå til hovedinnhold

Tilsyn med lønns- og arbeidsbetingelser for utenlandske arbeidstakere

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med lønns- og arbeidsmiljøbetingelser for utenlandske arbeidstakere, og ikke funnet kritikkverdige forhold. Det er Petroleumstilsynets (Ptil) inntrykk at de aktuelle arbeidsgiverne har gjort et grundig arbeid med å implementere forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler.


Lenke: Oppdatert bakgrunnsartikkel

Allmenngjøring av tariffavtaler skal forhindre at utenlandske arbeidstakere blir tilbudt lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn det som følger av norske tariffavtaler.

Konkret tilsyn rettet mot lønns- og arbeidsbetingelser for portugisiske arbeidstakere på Melkøya i juni i år (med grunnlag i allmenngjøringsvedtaket - forskrift 11. oktober 2004 nr 1396 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.) bekreftet også oppfatningen etter tidligere oppfølging gjennomført av operatør/byggherre.

Effekt mot sosial dumping
Ptil mener at allmenngjøringsvedtaket vil få en mer optimal effekt som tiltak mot sosial dumping hvis "operatører" av landanlegg/byggherren kontraktfester dette overfor sine entreprenører og leverandører. Selv om det er den enkelte arbeidsgiver som formelt er pliktsubjekt, mener Ptil det er naturlig at den som driver petroleumsanlegg påser at reglene om lønns- og arbeidsvilkår blir fulgt opp.

Det er i nær framtid aktuelt å rette ytterligere tilsyn mot virksomheter hvor problemstillingen er relevant.

Risikoforståelse
Petroleumstilsynet ser at det særlig er knyttet arbeidsmiljø- og sikkerhetsmessige utfordringer til arbeidsplasser med personer fra ulike kulturer og med forskjellig språk. Kulturforskjeller kan ha betydning for aktørenes risikoforståelse og atferd på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Det vil også - i siste instans - kunne få konsekvenser for helse-, miljø- og sikkerhetsnivået.

Etterlevelsen av allmenngjøringsvedtaket blir fulgt opp på en helhetlig og systematisk måte i sammenheng med det ordinære tilsynet. Ptil vil forsøke å oppnå synergieffekt gjennom en god kobling til relevante problemstillinger innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsområdet.

Ptil har mottatt en rekke henvendelser om forståelsen av allmenngjøringsvedtaket. Det er i første rekke Tariffnemda sin oppgave å fortolke allmenngjøringsforskriften med hensyn til prinsipielle forhold.

Lenke: Tariffnemndas fortolkning

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064