Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til og på Maersk Guardian

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 11.-15. 6.2007 tilsyn med Maersk Contractors Norge AS (Maersk) sin styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold ved logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til og på Mærsk Guardian.


Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Ptils overordnede prosjektoppgave for logistikk og oppfølging av løfteoperasjoner. Vi fokuserte på risiko ved materialhåndtering, herunder løfteoperasjoner, samt problemområdene som fremkom i Ptils rapport "Årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner" (lenke).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom Maersks sin styring av logistikkplanlegging og gjennomføring.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat fra tilsynet
Vi gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art.

Vi nevner spesielt følgende forhold:

  • Mærsk Guardian ble satt i operasjon uten at Maersk hadde tilfredsstillende oversikt over teknisk tilstand, status på vedlikehold og avvik på løfteutstyret om bord. Dette til tross for at flere av avvikene var påpekt av Ptil i tilsynet i januar 2007 (lenke).

  • Systemet for opplæring har et forbedringspotensial.

  • Løftemanualen har avvik fra anbefalt norm, NORSOK-R003, uten at disse var identifisert og formelt avviksbehandlet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss