Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk og arbeidsmiljø på Deepsea Atlantic

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med materialhåndtering, kraner, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker operasjon av utstyret (logistikk), og arbeidsmiljømessige forhold på Deepsea Atlantic i perioden 23.-26.11.2008.


Under tilsynet lå innretningen ved Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME) verftet i Goeje i Sør-Korea.

Tilsynet var knyttet til Odfjell Drilling (Odfjell) sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Atlantic (bildet).

Deepsea Atlantic (kilde: Odfjell Invest)

Bakgrunn for tilsynet
Deepsea Atlantic er en flyttbar boreinnretning under bygging ved DSME-verftet i Sør-Korea.

Boreinnretningen planlegges benyttet til aktiviteter på norsk sokkel med StatoilHydro som operatør.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen logistikk og arbeidsmiljø på innretningen er i henhold til myndighetskrav. Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av informasjon mottatt fra Odfjell i forbindelse med SUT-søknaden, verifikasjon på innretningen og samtaler mellom Ptil og Odfjell personell.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet pågikk det fremdeles arbeid på innretningen. Flere av områdene fremsto som noe uferdige.

Det ble foretatt samtaler med operasjonelt personell innen logistikk (materialhåndtering, kraner, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker operasjon av utstyret), men det var på tidspunktet for tilsynet begrenset oversikt over hvordan utstyr og systemer vil fungere i operasjon.

Forberedelser med å skrive prosedyrer og planlegge for logistikk og materialhåndtering med kraner og løfteinnretninger var nettopp startet.

Vi identifiserte flere avvik fra krav i forskrifter og standarder/normer. Dette gjelder i første rekke manglende tilrettelegging for effektiv og sikker materialhåndtering. Det kan nevnes manglende sikt til lasteområder og manglende tilrettelegging for sikker lasthåndtering ned gjennom luker i skrogets hoveddekk.

Det var på verifikasjonstidspunktet ikke mulig å få en fullstendig oversikt over arbeidsmiljøforholdene på innretningen. Dette skyldes at flere arbeidsmiljøkartlegginger og verifikasjonsaktiviteter ennå ikke var gjennomført.

Under tilsynet avdekket vi avvik knyttet til Odfjells systemer for gjennomføring av samsvarsvurderinger og mangler ved system for registrering og håndtering av avvik.

Videre registrerte vi flere avvik knyttet til enkeltområder på innretningen. Flertallet av disse var relatert til manglende atkomst til utstyrsenheter, manglende tilrettelegging for materialhåndtering, mangler knyttet til ergonomiske utforming av enkeltområder og mangler knyttet til tiltak for å beskytte arbeidstaker mot helseskadelig kjemisk eksponering.

Vi registrerte at foreløpige målinger av støy viste overskridelser av støynivåer i en rekke områder. En hovedutfordring på arbeidsmiljøområdet blir å iverksette nødvendige tiltak for å sikre støynivåer i tråd med regelverkets krav.

På arbeidsmiljøområdet er det imidlertid vårt inntrykk at prosjektet arbeider aktivt med å rette opp identifiserte mangler og avvik, slik at innretningen vil kunne tilby gode og effektive arbeidsmiljøforhold for personellet om bord.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |