Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk (materialhåndtering, løfteinnretninger/løfteutstyr og løfteoperasjoner) – Rowan Gorilla VI

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med logistikk (materialhåndtering, løfteinnretninger/utstyr og løfteoperasjoner) ombord på den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI. Seks avvik og fire forbedringspunkter ble identifisert.


Rowan Gorilla VI
Rowan Gorilla VI

Tilsynsaktiviteten ble utført av Petroleumstilsynet i perioden 23. – 24. september 2009, mens innretningen lå ved verft i Dundee i Storbritannia for 5-års klassing og oppgraderinger.

Bakgrunn
Tilsynet var knyttet til Rowans søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI (RG6).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere selskapets ivaretakelse av relevante regelverkskrav og bekrefte at selskapets styringssystem var iverksatt på relevante områder.

Resultat
Generelt sett er det utført betydelige forbedringer med hensyn til Rowans styringssystem for løfteoperasjoner og løfteinnretninger/utstyr, sammenlignet med forholdene under forrige tilsyn som ble utført i desember 2007.

Under tilsynet på RG6 ble det identifisert seks avvik og fire forbedringspunkter.

Avvik:
Driftsmanual for løfteoperasjoner: Ufullstendig driftsmanual for løfteoperasjoner

 • Manualen var ikke ferdig på tidspunktet for tilsynet. Manualer må være ferdige og distribuert for drift før operasjonene tar til.

Styringssystemdokumentasjon: Ufullstendige prosedyrer

 • Det var ikke samsvar mellom organisasjonskartet offshore og driftsmanualen for løfteoperasjoner. Under intervjuer ble det for eksempel referert til stillinger som “ansvarlig for mekanisk avdeling”, mens slike stillinger ikke var påført organisasjonskartet.
 • Når det gjelder roller og ansvarsområder beskrevet i vedlegg A i driftsmanualen for løfteoperasjoner, var teknisk ansvarlig ikke definert med referanse til stilling.

Dekkskraner – Operatørens sikt over last og lasteområder: Begrenset eller ingen sikt over last og lasteområder fra operatørens førerhus.

 • Rowan Drilling har utarbeidet et kart over blindsoner, RC75-06-970. Under tilsynet kunne Petroleumstilsynet bekrefte at dekkskranoperatøren i visse stillinger har begrenset eller ingen sikt over lasten som håndteres under løfteoperasjoner og begrenset eller ingen sikt over enkelte lasteposisjoner.

Førerhus i knekkbomkran: Førerhuset i knekkbomkranen er ikke i samsvar med regelverket

 • Tilsynet identifiserte avvik relatert til operatørens førerhus.

Opplæring: Opplæring var ikke fullført

 • Opplæring innen nye og oppgraderte løfteinnretninger og utstyr var ikke fullført på tidspunktet for tilsynet.

Opplæring i nøddrift og senking av dekkskraner og løfteutstyr: Det var ikke etablert noen rutine for regelmessig opplæring innen nøddrift/senking av dekkskraner og løfteutstyr

 • På bakgrunn av informasjon fra personalet om bord kom det frem at det ikke var etablert eller innført noen rutine/system for regelmessig opplæring innen drift og senking av kraner og løfteutstyr.

Forbedringspunkter
I tillegg ble følgende forbedringspunkter identifisert:

Dekkskranopplæring: Det er ikke gitt spesiell dekkskranopplæring.

 • På RG6 er løftearrangementet og krandesignet på dekkskraner helt forskjellig fra kraner på andre installasjoner på den norske kontinentalsokkelen. På RG6 er førerhusene plassert separat fra selve kranen og installert på et spesielt dekksområde. For kranoperatører som ikke er kjent med denne type kraner vil det være en utfordring å styre disse kranene.
  Tradisjonelle kraner på den norske sokkelen har førerhuset på selve kranen. På RG6 kan dekkskranene og operatørens førerhus bevege seg uavhengig av hverandre og i enkelte tilfeller vil kranen svinge i motsatt retning av kontrollfunksjonene.
  Ettersom førerhusene befinner seg separat fra hverandre, vil operatøren ikke kunne føle eller høre bevegelsene eller lyden fra kranene, noe som gjør at operasjonene er veldig annerledes enn med tradisjonelle dekkskraner.

Opplæringsprogram: Manglende opplæringsprogram

 • Programmer for intern opplæring/opplæring om bord innen installasjonens spesielle løfteinnretninger og løfteutstyr var ikke tilgjengelige på tidspunktet for tilsynet. Det må utarbeides og tilbys opplæringsprogrammer i dette for å sikre tilstrekkelig og enhetlig personalopplæring. Innholdet i og varigheten av opplæringen må inkluderes i programmene.

Hengslede dekksluker og sjakter: Offshorekraner som brukes til løfting av hengslede dekksluker og løfteoperasjoner i sjakter med hindringer.

 • Offshorekraner brukes til å løfte hengslede dekksluker. Bruk av kraner kan utgjøre fare for personell som er involvert i operasjonen, og større kraner er ikke egnet til dette formålet. Sjaktene er konstruert med hindringer. Det kan resultere i at last som håndteres blir sittende fast, lasten kan velte eller bli dratt av krankroken og dermed falle fritt ned i sjakten.

Vanskelig å se kranbommen: Det kan være vanskelig å se offshore-kranbommen

 • Ettersom kranførerens førerhus befinner seg separat fra kranen, kan operatøren bli blendet av lysene om bord når det er mørkt, særlig når bommen/lasten befinner seg mellom operatørens førerhus og lysene. Dette vil gjøre det vanskelig å se bommen, kroken og lasten.


 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064